AVFALL OG RESSURSER

Dagens høye forbruk er ikke bærekraftig og kan ikke opprettholdes. På sikt må økonomien derfor innrettes slik at produkter gjenbrukes, oppgraderes og repareres.. Avfall er ressurser på avveie og må inngå i et kretsløp hvor det gjenvinnes til nye råvarer, energi eller jordforbedring. Uansett gir all avfallshåndtering et tap. Det beste er derfor å sørge for at det oppstår mindre avfall. Kommuner og fylkeskommuner kan bidra til dette både ved innkjøpspolitikken og ved å endre arbeidsrutiner. Det avfallet som blir igjen, må i størst mulig grad resirkuleres.

Avfallsbehandling er en kommunal eller interkommunal oppgave. Den viktigste målsettingen må være en høy gjenvinningsgrad. De kommersielle interessene må komme i andre rekke. Kommunene i Nordland har i dag forskjellige typer avfallsbehandling. Forbrenning av restavfall er en dårlig løsning, og De Grønne mener at resirkulering av plast, papp og matavfall må bli en mulighet for alle kommuner i Nordland.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • at avfallsmengden skal reduseres så mye som mulig, og at fylket og kommunene går foran i dette arbeidet.
  • minst mulig restavfall må brennes og mest mulig, også plast, bør materialgenvinnes. Gjenvinningsprosenten bør i snitt for fylket ligge over 75 før forbrenning innen 2020. Her er kravet i dag over 90%.
  • at kommunene skal legge til rette for at matavfall og annet organisk avfall inngår i produksjon av biogass. Restprodukter skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring.
  • legge til rette for naturbaserte kloakkanlegg, slik som resirkulering av gråvann og kompostering av latrine, der det er ønskelig og mulig.
  • at det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere.
  • at renovasjonsavgiftene tilpasses for å skape størst mulig avfallsminimering og gjenvinning.