BOLIGPOLITIKK

Å BO ER EN MENNESKERETT

Å bo burde være en menneskerett. Bolig- og kredittpolitikken i Norge de siste tiårene, hvor bolig har gått fra å være en rettighet til å bli kun en vare, har ført til urimelig høye boligpriser og et betydelig klasseskille mellom de som har råd og de som ikke har råd til egen bolig. Dette rammer særlig per-soner med middels til lav inntekt og ungdom som skal inn på boligmarkedet. Det rammer også de som arbeider ufrivillig deltid og ikke får tilstrekkelig lån til å skaffe seg sin egen bolig. Disse gruppene er henvist til å leie bolig, men mangel på utleieboliger gjør at prisene også her er høye.

Miljøpartiet De Grønne mener at kommuner og fylkeskommuner må stille utleieboliger til disposisjon til kostpris, og sørge for at det bygges flere rimelige leiligheter. Dette vil hjelpe folk inn på boligmarkedet, lette byrdene for de som er nødt til å leie, og senke prisene på både kjøpe- og utleiemarkedet.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • at kommuner stiller rimelige utleieboliger til disposisjon for de som ikke slipper inn på boligmarkedet, eller som ikke ønsker å eie. Dette kan gjøres ved oppkjøp eller nybygging. Midler til dette bør komme fra Husbanken, eller en mulig ny boligstiftelse som skal ta hånd om kommunens boliger.
 • at det satses mer på kommunale og andre ikke-kommersielle utleieboliger, og at det etableres et eget program i regi av Husbanken for å støtte opp under dette.

MILJØVENNLIG BOLIGBYGGING

Vi må stille høye krav når boliger bygges. Energiforbruket skal være minimalt, byggematerialer skal gjenbrukes så langt det er mulig og tilpasses strenge krav til helse og miljø. Nye bygg skal ha lavt energiforbruk, passivhus, nullhus eller og helst produsere overskuddsenergi, plusshus. Varmebehovet kan dekkes med solenergi, jord- og bergvarme, sjø. Varmegjenvinning eller Varmepumper og bedre isolasjon som reduserer energitapet.

Fjernvarmeanlegg med høy andel fornybar varmeenergi og spillvarme fra industri kan utbygges i tettbygde områder.

En stor andel boliger i fylket er spredte eneboliger, ofte i stor avstand fra trafikknutepunkter og sentrumsområder. Dette beslaglegger store arealer, gir høy bilbruk med støy og forurensning. For å unngå mer av dette skal arealeffektive rekkehus og leilighetskomplekser i størst mulig grad være regelen ved nybygg. Vi må bygge tett og høyt i byer/tettsteder, og hvert enkelt bygg og kvartal må ha kvaliteter som sikrer gode bomiljøer, uterom og fellesarealer. Det skalbør vurderes å settes av areal til butikker eller annen næring i grunnetasjer i boligblokker for å legge til rette for arbeidsplasser.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • redusere energibruken. At kommuner og fylkeskommunen blir forbilder ved å innføre energisparende teknikker i bygninger og at alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter miljøsertifiseres.
 • nye fylkeskommunale bygg bygges etter miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM (Miljøkvalitetssystem for bærekraftige bygg og rehailiteringsprosesser).
 • at nybygg i byer og tettsteder må bygges metter miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM, med passivhus- eller plusshusstandard og at eksisterende bygninger rustes opp mest mulig
  energieffektivt.
 • at fylket og kommunene går aktivt inn for å bygge ut fornybar energi, særlig sol og jord-, berg- og sjøvarme, men også vind, og biogass og annet.
 • fortrinnsvis kjøpe sin energi med opprinnelsesgaranti. Det bør stimuleres til lokalt samarbeid om fornybar energi.
 • at det ved utbygging settes krav til miljøvennlige bygningsmaterialer og at det stimuleres til å bygge miljøøkonomisk boliger som bygges miljøøkonomisk får et økonomisk incitament.
 • at nybygg i byene skal være areal- og energieffektive og bidra til naturmangfoldet, for eksempel med grønne tak og fasader.
 • offentlige institusjoner skal plasseres nærmest mulig by eller sentrumsområder for å minimalisere transportbilbehovet. Universell utforming i det offentlige byrom.
 • at Nordland går foran når det gjelder økologisk bygging og planlegging. Vi må produsere energi som ikke forurenser og som ikke innebærer for stor risiko. Fornybar energi og energieffektivisering er blant de raskest voksende sektorene i dag. En energiomstilling i Nordland vil skape nye arbeidsplasser. Regionens næringsliv har god kompetanse innen energi og miljøsektoren må videreutvikles. De Grønne i Nordland er positive til vindkraftverk, forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til verdifulle naturområder.