2. LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha et Nordland som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Vi ønsker et Nordland som er tilrettelagt for gående og syklende, og der det finnes gode kollektive transporttilbud. Det er et mål å organisere samfunnet slik at viktige tilbud er i nærheten av der folk bor.

Vi vil ta vare på de kvalitetene Nordland har, som frodig natur og en rik kystkultur, og vi ønsker å finne gode måter å gjøre byområdene våre grønnere på. Vi vil løfte Nordland videre som et godt bærekraftig fylke, og ta vare på de kvalitetene vi setter pris på, som frodig natur og en rik kystkultur. Vi vil bevare eksisterende natur og finne gode måter å gjøre byområdene våre grønnere på. Vi ønsker et forebyggende helsevesen for alle, en skole der alle trives og et mangfoldig og inkluderende kulturliv.

Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Både fysisk og psykisk påvirkes vi av hvordan vi lever og bor. Miljøpartiet De Grønne vil utvikle lokalsamfunn som er gode å vokse opp i og leve i, både for gammel og ung. Derfor må det legges til rette for naturlige møtesteder for folk, og vi vil skape og støtte offentlig initierte byfornyelsesprosjekter. Dette inkluderer satsning på miljøvennlig bygging, jordvern, grønne tak, landbruk, vern av grøntområder og hagebruk i byområder. Det kan også skje i høyden, dvs. på balkonger, vegger og tak i tillegg til i hager, parker m.m. Grønne tak og urbant jordbruk forener hensynet til økt livskvalitet og forbedret folkehelse, med klimatilpasning og ivaretakelse av biologisk mangfold og matsikkerhet. Grønne tak, altså beplantet med vegetasjon, bidrar også til å begrense flom ved styrtregn, et problem som har økt i takt med klimaendringene.