BY- OG BYGDEUTVIKLING

Byer og større tettsteder i Nordland bør ha kjerner som er frie for motorkjøretøyer. Dette vil redusere plager knyttet til støy og forurensning, og er viktig av hensyn til klima og arealbruk. By- og tettstedsplanlegging må ta mer hensyn til mennesker, enten de er gående, syklende eller kollektivreisende. Ingen reisemåte er så miljøvennlig og tilgjengelig som gang- og sykkeltrafikken. Arealplanlegging skal gjøres slik at behovet for bil reduseres, og bygging av nye boliger og næringsområder må planlegges i forhold til eksisterende og planlagte knutepunkter for kollektivtrafikken. Det skal være enkelt å gå og sykle til og fra bostedet, og ved hjelp av et godt kollektivtilbud skal en kunne leve bra uten bil de fleste steder.

Det bør ikke bygges nye bilbaserte kjøpesentre eller offentlige tilbud. Disse må plasseres i sentrumsstrøk eller ved kollektivknutepunkt, slik at publikum blir uavhengig av daglig bilbruk.

Miljøpartiet De Grønne i Nordland går inn for at eventuelle kommunesammenslåinger må gjennomføres frivillig, men dersom kommuner ikke klarer å levere grunnleggende tjenester til kommunens innbyggere, bør kommunesammenslåing vurderes som virkemiddel.

Nordland fylke og kommunene må raskest mulig ta grep for å sikre at de blir klimanøytrale. Dette kan gjøres ved energiøkonomisering, samarbeid med private og offentlige aktører, bruk av lavutslippsteknologi for transport, kjøp av strøm som er 100% fornybar, bygge nybygg etter plusshusstandard og oppgradere eksisterende bygningsmasse. For å få til dette må det vedtas forpliktende klima- og energiplaner både på fylkes- og kommunenivå. Disse må være styrende for beslutningsprosesser, politikkutforming, drift og annet planarbeid.

Det må være et mål at fylket og kommunene blir Fairtrade-sertifisert i løpet av kommende valgperiode.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

• akseptere større grad av fortetting, særlig i sentrumsstrøk. Dette må likevel ikke gå på bekostning av dyrket mark.
• at eventuelle kommunesammenslåinger, som grunnregel, skal skje frivillig, og kreve flertall i lokal folkeavstemning.
• stimulere til bedre regionale samarbeid.
• unngå bruk av plante- og miljøgifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i skjøtselen av offentlig eiendom og langs offentlige veier og jernbane.
• at kommunene innarbeider klimatilpasning i sine beredskapsplaner og har det med når de utarbeider kommuneplaner.
• innføre forpliktende klimaregnskap for fylket og kommunene.