ELDREOMSORG OG ELDRES RETTIGHETER

Ingen må diskrimineres på grunn av alder. Det må legges til rette for og oppfordres til at pensjonister deltar aktivt i samfunnet og bidrar til mangfold og velferd. Mange eldre har store ressurser som det må tilrettelegges for at de får brukt. En annen utfordring er at mange eldre lider under mangel på sosial omgang. Besøks- og støttekontaktordninger må utvikles til å bli en ordinær del av eldreomsorgen. Mange friske eldre, og andre utenfor vanlig yrkesliv, kan gjøre godt helsearbeid på denne måten. Eldreomsorgen skal preges av verdighet og respekt. Trivsel og god livskvalitet skal ivaretas etter de eldres egne ønsker og behov. De eldre og deres pårørende må få større medvirkning i utformingen av aktuelle tilbud, og deres ønsker og behov skal få veie tyngre enn i dag.

De Grønne mener sykehjem bør bygges i tilknytning til nærmiljøet, fortrinnsvis med sosiale arenaer som bibliotek og kafé i samme bygning, og nærhet til grøntarealer som park eller skog. Vi støtter tiltak som samarbeid mellom eldresentre, sykehjem og barnehager, hvor barn og eldre kan få glede av samvær med hverandre. Tiltak som disse vil fremme deltagelse i samfunnet og er vist å øke trivselen til både beboere og ansatte.

Eldre og pleietrengende skal, så langt det lar seg gjøre, kunne velge hvor de vil bo og hva slags hjelp de vil ha. Samfunnet må stille til rådighet et bredt spekter av tilbud, og støtte eldre som ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig. Eldre med ektefelle eller samboer som ønsker å bo sammen etter at de har flyttet til sykehjem e.l. må ha rett til det. Det må legges til rette for at eldre som bor på sykehjem e.l. kan ha kontakt med dyr, samtidig som man tar hensyn til allergikere.

Raskere utskriving fra sykehus fører til at eldre med større pleiebehov overføres til sykehjem. Dette krever opprustning av sykehjemmene. Alle bør sikres mulighet for enerom. Demensomsorgen må styrkes, slik at demente får bo i skjermede og oversiktlige enheter.

Mange eldre overmedisineres. Vi ønsker en bedre helhetlig medisinsk plan for den enkelte med fokus på supplerende behandling, trivselsøkende tiltak, godt kosthold, obligatorisk legemiddelgjennomgang og bedre bivirkningsrapportering. Det finnes mange eksempler på at tiltak som medbestemmelse med hensyn til behandlingsmåte, økt tilknytning til nærmiljøet, musikkterapi og kontakt med dyr, har ført til minsket behov for medisinering.

Miljøpartiet De Grønne i Nordland mener eldreomsorg er et offentlig ansvar, men er åpne for at private, ikke-kommersielle aktører kan ha et supplerende tilbud, så lenge de forholder seg til
gjeldende tariffavtaler for ansatte og har fokus på trivsel for beboerne, og ikke på lønnsomhet.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • at det legges til rette for at eldre kan delta aktivt i samfunnslivet.
 • at eldre sikres god pleie og omsorg for å kunne bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante miljø, så lenge de ønsker og det er forsvarlig.
 • at eldre som har bodd sammen må ha rett til å bo sammen om den ene flytter til en (annen) omsorgsinstitusjon.
 • fremme individuelt tilpassede løsninger med ulike boalternativer, som generasjonsboliger eller bokollektiver.
 • bidra til utvikling av boformer som danner rammer for fellesskap og mangfold, for eksempel ved å bygge i tilknytning til kafe, bibliotek og andre arenaer for aktiviteter og arrangementer.
 • sikre økt grunnbemanning og tverrfaglige tilbud ved ulike omsorgstiltak, så de eldre sikres stabilitet og trygghet, uten stadige utskiftninger i personalet.
 • at personalet gis mulighet til utvidet stillingsprosent, og bedre lønnsforhold, tilpasset etter og videreutdanning. Omsorgsarbeid må oppvurderes.
 • ha økt tilrettelegging for frivillig innsats som supplement i eldreomsorgen. Pårørende må gis bedre mulighet til permisjon og omsorgslønn for å ta seg av sine nærmeste.
 • ha en eldreomsorg hvor fokus er på kvalitet, trygghet og omsorg og tilstrekkelig tidsbruk.
 • at det legges til rette for at eldre som bor på sykehjem e.l. kan ha jevnlig kontakt med dyr, samtidig som det tas hensyn til allergikere.
 • forebygge ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon hos eldre, f.eks. gjennom opprettelse av lokale samlingssteder, aktivitetssentre og besøksordninger.