INTEGRERING

De Grønne mener det er viktig å skape et inkluderende samfunn og at dette skapes best ved deltakelse. Det gjelder alle, men ikke minst innvandrere og asylsøkere. Tusener har også fått oppholds-
tillatelse i Norge, men lever i statlige mottak og venter på utplassering til kommuner. Kommunene må derfor ta i mot flere flyktninger enn i dag, og vi mener det er riktig å prioritere mottak av enslige mindreårige flyktninger. Om det var våre egne barn som måtte flykte, ville vi takke det landet, og de menneskene, som tok seg av dem på best mulig måte.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • jobbe for at kommunene tar i mot flere flyktninger og asylsøkere enn i dag, slik at tiden på statlige mottak ikke blir lenger enn nødvendig etter at de har fått godkjent opphold i Norge. Det vil bidra til at folk kommer raskere i jobb og utdannelse, og er ikke bare gunstig for innvandrerne selv, men bidrar også til at de raskere vil kunne forsørge seg selv og gi positive bidrag til samfunnet.
  • arbeide for at kommunene tar i mot en større andel mindreårige asylsøkere, men også jobbe for at de statlige overføringene til dette bedres.
  • ha gratis kjernetid i barnehager for barn av foreldre med minoritetsbakgrunn eller dårlig økonomi.
  • styrke introduksjonsprogrammet i kommunene. God integrasjon i kommunen skal kunne belønnes økonomisk.
  • styrke frivillige tiltak som Røde Kors-flyktningeguider, flerkulturelle møteplasser og oppmuntre til samarbeid med frivillige organisasjoners arbeid med innvandrere og særlig innvandrerungdom. Ikke minst kan friluftsorganisasjonene være viktige samarbeidspartnere for kommunene.
  • 4arbeide for at flere flyktninger og asylsøkere kan bidra i frivillighetsarbeid. Både som en måte å aktivisere dem på før de får opphold eller kommer i vanlig arbeid, og for å skape integrering.