KULTUR OG MANGFOLD

Miljøpartiet De Grønne mener det er en viktig rettighet å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet. Kulturlivet har en naturlig plass på det offentlige budsjettet, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig.

For å viderutvikle mangfoldet går vi inn for å støtte viktige institusjoner i distriktene og i landsdelen. Nordlands profesjonelle utøvere og institusjoner må få tilstrekkelige og forutsigbare bevilgninger. Samtidig mener vi det er viktig å stimulere til samarbeid mellom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet.

Vi ønsker å gi det frivillige kulturlivet gode vekstvilkår, blant annet gjennom å forenkle offentlige søknadsrutiner og rapporteringskrav.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • øke bevilgningene til Den kulturelle skolesekken.
  • stimulere til samarbeid mellom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet.
  • legge til rette for bærekraftig bruk av naturområder innen turisme og reiseliv
  • sikre et mangfold av frivillige og offentlige kulturaktiviteter rettet mot barn og ungdom.
  • stimulere kommunene til å gi bedre og mer forutsigbar støtte til musikk- og kulturskoler, slik at ventelistene kan kortes ned.
  • ha gode støtteordninger til kunstnere og kunstnerorganisasjoner.
  • at det opprettes flere arenaer for kunst og kultur i fylket, f.eks i form av kultur/kunstnerhus med gratis eller rimelige atelierer, fellesverksteder, øvingsrom og lydstudio.
  • stille offentlige områder og lokaler til gunstig disposisjon for kulturer og festivaler i fylket.
  • at den levende kulturarven, både den nasjonale, den samiske og minoritetskulturenes, skal ivaretas bedre gjennom støtteordninger og annen tilrettelegging.
  • bevare vår maritime kulturarv bedre, gjennom økt støtte til kystkulturen, og maritime samlinger og fartøyvernsenter.