SKOLE OG OPPVEKST

Barna representerer framtiden – derfor er en god og trygg barndom for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne. I en komplisert og sammensatt hverdag er det viktig å gi barn og unge trygghet, nærhet og gode fysiske og psykiske utviklingsmuligheter med gode rammer. Å oppdra og utdanne unge mennesker er et ansvar for hele samfunnet, men hovedansvaret ligger hos de unges egne foresatte.

Barnehagen og skolen skal være en plass for nysgjerrighet og kunnskap der barn kan vokse opp til samfunnsansvarlige medmennesker. De Grønne legger stor vekt på å gi barn og unge en forståelse av sin rolle som verdensborger, og å utvikle empati og medfølelse for andre mennesker og kulturer, natur og dyr. Vi vil legge til rette for undring og læring om sammenhenger i natur og samfunn.

Gode tilbud når det gjelder barnehage, skole, helse og eldreomsorg er et offentlig ansvar. Likevel kan de offentlige institusjonene på disse områdene suppleres med private, ikke-kommersielle tilbud De Grønne mener det er viktig å støtte ikke-kommersielle skoler som fremmer alternativ pedagogikk eller som er forankret i livssyn. All opplæring må imidlertid skje etter offentlig godkjenning. Forming av opplæringsløpet for et ungt menneske kan ikke overlates til den enkelte foresatte, lærer eller skole alene.

De Grønne er villige til å bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet, men vi er mot å forlenge skoledagene. Barn og unge skal ha tid og mulighet til å lære og
oppleve mestring også utenfor skolen og vi ønsker ikke en utvikling hvor vi beveger oss i retning av en institusjonalisering av barndommen. I all samfunnsplanlegging, skolepolitikk, helsepolitikk og sosialpolitikk skal det tas hensyn til barnas beste.narvik vgs

Tilpasning og valgfrihet for den enkelte elev må ha høyere prioritet enn i dagens skole. Individuell tilpasning innebærer at det samtidig settes opp tydelige mål og forventninger til elevene. Elevenes kunnskapsnivå må evalueres uten at karakterer gis i grunnskolen. Lærernes rutiner for evaluering og rapportering må forenkles for å frigjøre tid til undervisning. Skolens demokratiske mandat er viktig. Elever, foreldre og personalet skal ha medbestemmelse over egen skole. Medvirkning i egen skolehverdag er viktig.

Trivsel for alle er et viktig mål i skolen. Barn skal lære å vise empati og beskyttes mot mobbing, mishandling, vanskjøtsel og overgrep, enten det skjer i hjemmet eller ute. På skolen skal elevene ha tilgang til en rådgiver, psykolog, helsetjeneste, samt en studie- og yrkesveileder. Alle har et ansvar for å gripe inn når de oppdager mobbing.

I den videregående skolen er det en utfordring å opprettholde ungdommenes motivasjon både for teoretiske og praktiske fag. For å motvirke trenden med at stadig flere dropper ut av videregående, er det viktig at det blir enklere å ta yrkesutdanning, med mer praktiske fag og deltakelse.

De Grønnes landsmøte har i 2015 vedtatt ved resolusjon at «Alle elever skal få drive egen elevbedrift på ungdomstrinnet og egen ungdomsbedrift på videregående skole.» Dette reflekteres i vårt fylkesprogram. Vi mener også det er viktig at fylket gjør entreprenørskapsopplæring obligatorisk i både grunn- og videregående opplæring.

BARNEHAGE OG BARN I FØRSKOLEALDER

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • gi barnehageplass til alle barn som trenger det og gjøre barnehageordningen mer fleksibel. Det må være en reell mulighet for valg mellom hel- og deltidstilbud.
 • at barn i barnehage og skole får større muligheter til kontakt med voksne av alle generasjoner gjennom samarbeidsprosjekter med andre institusjoner i kommunen.
 • at barnevernet må organiseres slik at samarbeidet mellom kommunene og det statlige barnevernet (Bufetat) fungerer til det beste for barn som er avhengig av hjelp. Økonomi kan ikke settes framfor barnas beste. For hver krone vi putter inn i barnevernet, sparer vi store kostnader til helseutgifter og kriminalomsorg.

GRUNNSKOLE

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • beholde adgangen til å etablere og drive ikke-kommersielle private skoletilbud, inkludert skoler som er forankret i livssyn, så vel som skoler som står for pedagogiske alternativ.
  Privatskolenes opplæringsplaner må godkjennes av myndighetene og det faglige tilsynet må styrkes.
 • innføre ”Grønt Flagg” i alle offentlige skoler og barnehager i Nordland, en ordning som omfatter både miljøopplæring og miljøsertifisering.
 • øke kunnskapen om dyrking og økologi gjennom å gå inn for at skoler skal ha skolehager, eller samarbeid med nærliggende gårdsbruk.
 • gi barn med svak språkutvikling tilbud om ekstra støtte før skolestart.
 • gi skolefritidsordningen et styrket pedagogisk innhold, slik at elever på barnetrinn også kan tilbys hjelp i fagene.
 • at praktiske emner og oppøving av motoriske ferdigheter får en større plass i grunnskolen og at elevene får større adgang til å lære praktiske fag.
 • styrke båndene mellom skolen og samfunnet, blant annet ved at elevene, som ledd i undervisningen, deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver i lokalmiljøet.
 • at pedagogisk personale, ikke ufaglærte assistenter, skal ha ansvaret for tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • innføre en time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen.
 • gi praktiske emner og ekskursjoner i naturen en større plass.
 • arbeide for at grunnskoler får egen skolehage eller tilgang til parseller i nærområdet.
 • innføre et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen. Tettheten av utdannede lærere skal sørge for kvalifisert veiledning og variert undervisning i grunnopplæringen. Andre yrkesgrupper skal brukes til å gi skolen større variasjon og kvalitet. Åpne for en moderat utvidelse av skolenes anledning til å gruppere elevene etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag.
 • sterk reduksjon i krav til rapportering som ikke er med på å fremme læring.
 • utvide ordningen med frukt og grønt til å omfatte hele grunnskolen, og, på sikt, innføre et varmt gratis skolemåltid hver dag.
 • leksehjelp til og med 7. klasse
 • alle elever skal få tilbud om å delta i Elevbedrift i løpet av ungdomsskolen.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • at den videregående skolen skal styrke samarbeidet med næringslivet til fordel for lærlingeordningen.
 • at krav om å ta inn lærlinger skal være en del av rammeavtalen som inngås med levandører til Nordland fylkeskommune.
 • at nyankomne innvandrere gis rett til å ta ungdomsskolefag om igjen før de starter videregående, i en særskilt innføringsklasse
 • at fritt skolevalg til videregående skole opprettholdes. Alle elever har krav på like god opplæring uavhengig av hvilken skole de går på, noe finansieringsordningen må gjenspeile.
 • styrke elevenes arbeidsmiljø slik at de trives i skolen. Elever og foresatte må ha mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved mobbing og utfrysing.
 • gi elever muligheten til å stryke opptil 14 dager fravær fra vitnemålet, for politisk eller organisatorisk arbeid.
 • alle skoler skal ha et handlingsprogram for trivsel og mot mobbing.
 • ikke øke timetallet per dag i skolen.
 • gjøre forsøk med egne yrkesskoler utenfor de videregående skolene.
 • utvikle fagene i videregående opplæring til å tilfredstille kravene i et fremtidsrettet Grønt næringsliv.
 • innovasjon og entreprenørskap utvikles som eget fag i videregående opplæring på linje med andre obligatoriske fag.
 • alle elever skal få tilbud om å delta i Ungdomsbedrift i løpet av videregående skole.