Et grønt Nordland

Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som lever i dag, med natur, dyr og framtidige generasjoner. Dagens politikk fører til økende global ulikhet, noe som igjen fører til økt ustabilitet, ufred og nød. Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av naturressurser, forurensing, utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. Framtidige generasjoner må bære omkostningen. De Grønne legger vekt på enkeltmenneskets frihet og likestilling mellom kjønn, religion og etnisitet, og vi er opptatt av at vår frihet ikke skal krenke andres rett til frihet og verdighet. Miljøpartiet De Grønne bygger politikken på at vi som lever i dag, på en god måte skal forvalte livsgrunnlaget for de som kommer etter oss. Vi erkjenner at klodens ressurser og økosystem er begrenset, og at vårt samfunn ikke har rett til å ta for seg uforholdsmessig av disse.

Vår tids store utfordring er klimaendringene. Bruk av fossil energi har endret atmosfærens balanse, og det haster med å utvikle alternativer. I Nordland har vi god tilgang på ren energi, men bruker fortsatt fossil energi blant annet til transport. I tillegg har vi et veldig høyt forbruk av varer som er produsert med fossil energi i andre land.

I Nordland slipper vi ut mange ganger mer CO2 enn kloden tåler. Målt per person, ligger vi på toppen av statistikken. Vårt samfunn må bli mer klimasmart, og da kan vi ikke lengre prioritere vei og privat forbruk, foran jernbane og miljøteknologi.

Grønn politikk handler om å være omstillingsvillig. Vi må gjøre noen vanskelige valg i dag, for å få det bedre i morgen. For Nordlands del handler det blant annet om å prioritere infrastruktur for elbil, sykkel og tog, foran nye store veiprosjekter. Det handler om å skjerpe reglene for oppdrett, og belønne de som går foran. Det handler om å utvikle nye, renere former for energi, i stedet for å åpne stadig flere oljefelt.

Miljøpartiet De Grønne ønsker at det skal være balanse mellom det private og det offentlig, mellom by og bygd, mellom rik og fattig. Vi har tillit til den særnorske økonomien, som fordeler goder og samtidig belønner nyskapning og det private initiativ. Vi ser mange fordeler med private løsninger, men er skeptiske til full kommersialisering av offentlige tjenester. De Grønne vil bruke markedet der det fungerer best og offentlige løsninger der det fungerer best. Vi kan i partipolitikken samarbeide både til høyre og venstre, men vil forsvare velferdsstaten.

Alternativet til grønn politikk er ikke bare rød eller blå, den er også grå. Hvert år jernbanen fra Fauske og nordover utsettes, er ett ekstra år med titusener av trailere på veiene. Hvert år det ikke settes krav til oppdrettsnæringen, kommer villaksen nærmere utryddelse.

Miljøproblemer kjenner ingen landegrenser. Som medlem av European Greens og Global Greens kjemper vi for klima, miljø og en mer rettferdig verdensorden. Våre representanter i kommunestyrer, fylkesting, på Stortinget og i parlamenter og regjeringer i en lang rekke land er en del av en voksende internasjonal bevegelse som setter vår tids viktigste spørsmål i sentrum.

Det grønne skiftet er i gang og De Grønne opplever økt interesse og oppslutning. Vi ser fram til at det norske folk får så sterk fokus på grønn politikk at vi også på dette området kan regne oss som noen av de beste bidragsyterne til det globale grønne skiftet.