KLIMA OG ENERGI

Klima er i endring. Vi ser det spesielt i nordområdene gjennom varme vintre, og ukjente værmønstre. Polisens utbredelse reduseres og den mye omtalte “iskanten” trekker seg lenger og lenger nord. Dette vil endre Nord-Norge og hvordan vi lever og driver næringsliv. Og det er ikke til det bedre.

Klimaplanen skal inneholde et handlingsprogram slik at fylket og kommunene klarer å følge FNs anbefalinger og sørge for at det avsettes tilstrekkelig menneskelige og økonomiske ressurser til at dette er mulig. I forslag må det, på grunnlag av klimamålsetninger, være beregnet hvilke klimakonsekvenser nye forslag vil ha. Det kan ikke igangsettes planer som ikke kan forventes å gi et positivt klimaregnskap på litt sikt. Hvis det foreslås tiltak som går ut over rimelig belastning på ett område, må det finnes planer for ekstra kutt et annet sted.

Norge har et stort potenisal for å spare energi. Det er de lavest hengene fruktene i et smartere samfunn. Alle tjener på det – også forbrukeren. Vi frigjør energi til andre formål som erstatning av fossile brensler og ny industri og næringsutvikling basert på fornybar energi.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • fase ut all fossil energi som grunnlast2 for oppvarming i alle Fylkeskommunale bygg innen 2018.
  • at alle nye Fylkeskommunale bygg minimum skal planlegges og bygges etter passivstandard.
  • at alle Fylkeskommunale bygg som skal rehabiliteres eller gjøre hovedombygging på, skal rehabiliteres til minimum passivstandard.
  • at Nordland fylke gjennom økt kompetanse og informasjon til sine innbyggere skal bli ledende på å utløse støtte til energisparing fra ENOVA.

SKNFLYHQ2