KLIMAVENNLIG SAMFERDSEL

Et bærekraftig transportsystem for Nordland er en av de viktigste investeringene vi må gjøre for framtida. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp, støy og naturinngrep. Transport er likevel et gode og en nødvendighet, særlig i vårt langstrakte fylke. Vi erkjenner at vi fortsatt vil ha behov for å forflytte mennesker og varer. Derfor vil vi at finne fram til løsninger som er mer bærekraftige enn de er i dag.MS_narvik-tungtransport

Miljøpartiet De Grønne ønsker en differensiert samferdselspolitikk som skiller mellom byer og distrikter. Det betyr at vi vil prioritere kollektivtrafikk, syklende og gående i byene, og lavutslippskjøretøy i distriktene. På denne måten kan vi minimere skadene på miljøet. I byene vil vi prioritere kollektive løsninger foran privatbiler, og legge bedre til rette for syklende og gående. Mye av tungtransporten må over på jernbane, både for å avlaste veinettet, men også for å få ned utslippene og redusere muligheten for alvorlige ulykker.

Samtidig erkjenner vi at mange vil ha behov for å bruke bil. Å investere i hurtigladere for ladbare elbiler langs hovedveiene, er avgjørende for at flere skal velge lavutslippskjøretøyer. Vi ønsker
raskest mulig en utbygging av infrastruktur for lading, og målet er å gjøre det mulig å nå alle tettsteder i fylket med elbil.

MDG ønsker at bygging av jernbane fra Fauske, via Narvik til Tromsø påbegynnes snarest mulig. Utvikling av en robust hovedferdselsåre på skinner, som binder Tromsø sammen med resten av jernbanenettet prioriteres framfor etablering av nye veitraseer. Nordland har svært høye utslipp fra flytrafikk. Jernbane med høy fart kan utkonkurrere flytrafikk på mange innenlands reiser, og gjøre det mulig å reise med mye lavere utslipp.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • starte prosjektering av høyhastighets jernbane for høy fart fra Fauske, via Narvik, til Tromsø.
 • at det etableres et nettverk av hurtigladere til ladbare biler langs alle hovedferdselsårer i fylket, innen 2017.
 • gi belønning til kommuner som bygger ut gode gang- og sykkelveinett, og utbygging av sykkelveier langs innfartsårene.
 • gjennomføre et sykkelløft for skolebarn på tettsteder og i byer. Ambisjonen er at skolebarn skal ha en trygg skolevei, og en mulighet til å benytte sykkel og gange til skolen.
 • starte elektrifisering av Nordlandsbanen, med mål om oppgradering til tog med høy fart.
 • jobbe for at bompenger, hyppige kollektivavganger og smart byplanlegging brukes for å vri pendlertrafikk gjennom byene over til mer kollektive løsninger.
 • det skal være gratis å ta med sykkel på tog.
 • tilrettelegge for mer bruk av elsykkel som et miljøvennlig, praktisk og effektivt kjøretøy.
 • beholde insentivene til å kjøpe helelektriske biler minst frem til 2020.
 • flytte godstransport fra veiene og over på bane og sjø.
 • styrke belønningsordningen for kollektivtransport i byene.
 • stimulere kommunene til å gjøre bysentrum bilfritt.
 • sette i gang et program for å redusere bilbruken, og øke andelen bilfrie arealer og gater.
 • føre en samferdselspolitikk som klart prioriterer myke trafikanter og kollektivtransport i byer og tettsteder
 • stille strenge utslippskrav ved anbud på kollektivtrafikk; busser, ferger og hurtigbåter.
 • ved nye anbud på busser i fylket, skal det stilles krav til lavutslippsbusser. PASSASJERBAAT