4. KUNNSKAP OG INNOVASJON

Kunnskap

GRØNN NÆRINGSUTVIKLING

Grønn økonomi er framtidens økonomi. Målet er en situasjon der rovdrift på livsgrunnlaget, klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk behandling av dyr er erstattet med en ydmyk holdning overfor naturen og et fokus også på kommende generasjoners behov. Menneskeheten kan ikke forbruke mer ressurser eller ha større utslipp enn kloden gjenskaper og absorberer. Grønn økonomi må løse de gjentagende økonomiske krisene, og den tiltagende økologiske krisen. Vi må bort fra den ensidige troen på store omorganiseringer, stordriftsfordeler og New Public Management. For verdens fattige har behovet for nye økonomiske vilkår alltid vært akutt. Nå haster det for oss alle: Vi må endre økonomien radikalt før klimaendringer, tap av naturmangfold og forurensning endrer våre livsvilkår dramatisk.

For å fremme en bærekraftig utvikling må vi redusere noen aktiviteter og fremme andre. De virkelige kostnadene for å hente ut råvarer og å lage og distribuere produkter må gjenspeiles i prisen på markedet. Dette bygger på prinsippet om at den som forurenser skal betale. Kostnader som belaster miljøet, eller en annen part, skal inkluderes i prisen gjennom skatter og avgifter, eller på andre hensiktsmessige måter. Dette er et viktig prinsipp i klimapolitikken, der varer og tjenesters klimapåvirkning skal gjenspeiles i prisen. For eksempel vil vi legge avgifter på biltransport og bruke inntektene til bedre og billigere kollektivtransport.