ARBEID TIL ALLE

Miljøpartiet De Grønne vil prioritere kortere arbeidstid framfor økt materielt forbruk. At vi i dag produserer langt mer per arbeidstime enn våre forgjengere, har gjort livet lettere. Vi har fått kortere arbeidsdager og lengre ferier, men mesteparten av produktivitetsøkningen er tatt ut i form av økt kjøpekraft og forbruk. Dette vet vi at ikke er bærekraftig. Redusert arbeidstid vil gjøre at det blir mere tid til frivillig arbeid, omsorg for nær familie, politisk virksomhet, nabolagsdugnader og annet ulønnet arbeid.

I første omgang må det legges til rette for forsøk og avtalefestede ordninger med kortere arbeidstid. I dag reduseres arbeidstiden ufrivillig ved bruk av deltidskontrakter. Dette rammer ofte ansatte i helsevesenet eller i lavtlønnede yrker og enslige forsørgere. MDG vil jobbe for å begrense bruken av ufrivillige deltidskontrakter. Samtidig vil vi ha redusert arbeidstid framfor økt kjøpekraft.

De Grønne mener at det er det offentliges ansvar å utvikle gode og effektive organisasjonsformer for å sikre innbyggerne de beste tjenestene. Innføring av eiendomsskatt bør vurderes fremfor å øke gjeldsbelastningen. Private foretak, særlig ideelle organisasjoner og andre ikke-kommersielle foretak, kan utgjøre et godt supplement til det offentlige og bidra til større mangfold.

De Grønne ønsker å gjøre arbeidslivet tilgjengelig for flest mulig av landets innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, arbeidskapasitet, etnisitet eller grad av funksjonshemming. Vi mener det er en
menneskerett å kunne bidra til den felles verdiskapingen og i det sosiale livet som arbeidslivet er.

Arbeidsplassene må tilrettelegges slik at funksjonshemmede og folk med nedsatt arbeidsevne i større grad kan delta på lik linje med andre. Fylket og kommunene må i samarbeid med fagbevegelsen finne løsninger som sikrer bedre lønnsbetingelser for lavtlønnede i omsorgsektoren. Dette for å sikre fremtidig rekruttering og kvalifisert arbeidskraft.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • skaffe flere lærlingplasser i fylket, kommunene og i næringslivet i Nordland.
  • skape flere jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne i offentlig sektor og tilrettelegge for at private bedrifter ansetter folk med funksjonshemninger.
  • arbeide for at offentlige og private bedrifter samarbeider med fagbevegelsen om forsøk med tariffavtaler der redusert arbeidstid erstatter reallønnsøkning. Støtte forsøk med 6-timersdagen i fylket, kommunene og i næringslivet i Nordland.
  • at fylket og kommunene reduserer bruken av ufrivillig deltidskontrakter.
  • at det skal være lettere å jobbe deltid for de som ønsker det, særlig slik at foreldre kan tilbys kortere arbeidstid og få større muligheter til å være hjemme med små barn.
  • ha en utvidet norsk arbeidsmiljølov med solidaritetsansvar som hovedprinsipp; øke fagorganisertes innsynsrett i arbeidsforholdene, likestille turnus- og skiftarbeid, reell
    likelønn, ingen aksept for sosial dumping.
  • at fylket og kommunene i Nordland går foran og inngår et samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og oppfordrer partene til å finne løsninger som sikrer bedre lønnsbetingelser for lavtlønnede i omsorgssektoren.