FRAMTIDAS BEDRIFTER, ENTREPRENØRSKAP OG ARBEIDSPLASSER

Flere regioner i Nordland vil i årene som kommer oppleve en betydelig vekst i innbyggertallet. For å bidra til å løse utfordringene må fylket og kommunene sørge for tilrettelegging for lokale arbeidsplasser, blant annet for å begrense transport over store avstander i regionen. MDG mener at det først og fremst må satses i nye bransjer – innen miljøteknologi, grønn innovasjon, bærekraftig produksjon og handel. Fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger er blant de raskest voksende sektorene i dag.

En energiomstilling i Nordland vil skape mange nye arbeidsplasser samtidig som det utvikles nye virksomheter og ny teknologi. Nordland må investere i solenergi, jord- og bergvarme, sjø- og, vindkraft, vannforsyning, kloakk og renovasjon.

Små og mellomstore bedrifter er en viktig del av Nordland sin fremtidige økonomiske utvikling. En stor del av veien til en positiv økonomisk utvikling går gjennom disse. Det må legges til rette for en økonomisk utvikling som innbefatter allsidighet, mer gjenvinning, lavere utslipp og mindre sløsing med våre samlede ressurser. MDG ønsker å styrke de regionale næringshagene som kan tilby
nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering.

MDG vil støtte forskning og utvikling, og arbeide for økte investeringer i den kunnskapsbaserte industrien. Det er viktig at fylket bygger arenaer for samarbeid mellom næringslivet og høgskoler og universitetet i hele Nordland. På denne måten vil vi fremme utvikling av miljøvennlig teknologi og bygge opp lokale kunnskapsmiljøer som kan bidra til å utvikle arbeidsplasser for fremtiden.

I det moderne Nordland er det behov for folk som tør å starte og drive bedrifter. Den positive viljen til forandring som finnes i bedriftene skal oppmuntres til å gå hånd i hånd med langsiktig og bærekraftig utvikling. For å møte utfordringene som Nordland og verden står overfor må Fylkeskommunen legge til rette for innovasjon og skape best mulige forutsetninger for en grønn omstilling – flere arbeidsplasser, bedre velferd og satsing på miljøteknologi. Behovet for ideer, mot og initiativ er stort.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • at Nordland fylkeskommune skal investere i solenergi, jord- og bergvarme, sjø- og vindkraft. Eldre vannkraftverk må oppgraderes.
  • sikre offentlig eierskap og politisk kontroll med infrastruktur og velferdstjenester, energi og drikkevann.
  • legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske produkter. Stimulerer til utvikling av andelslandsbruk.
  • at fylket og kommunene sørger for tilrettelegging for lokale arbeidsplasser. Nordland har et uutnyttet potensiale for økoturisme og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på å synliggjøre de unike naturverdiene i fylket.
  • styrke de regionale næringshagene om kan tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering.
  • investere i lokal forskning og utvikling og arbeide for økte investeringer i kunnskapsbasert industri.
  • prioritere satsing på miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger samt en etisk profil ved tildelinger av konsesjoner til næringslivet.
  • utvikle næringsklynger innen bærekraftig havbruk, mineralforedling, reiseliv, romteknologi og fiskeforedling.