AREAL- OG JORDVERN

I dag er matjorda under sterkt press, særlig fra vei og endring av arealbruk. God matjord er den mest grunnleggende forutsetningen for landbruket. Mellom fjell og knauser er god matjord en svært knapp ressurs. Denne bygges ned i dramatisk tempo, rundt 20 000 dekar i Norge hvert år.

Fylkeskommunens rolle er å sikre matjorden mot nedbygging og ødeleggelser. Bolig- og næringsutbygging bør i størst mulig grad skje i kupert, skrint og mindre verdifullt terreng. Ved svært tungteveiende behov for utbygging, kan og bør matjorden flyttes. Et strengt vern sikrer matjorden til kommende generasjoner.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • Verne den mest fruktbare matjorden mot all utbygging, unntatt for tungtveiende samfunnsinteresser, med mål om en nullvisjon for nedbygging av matjord.
  • Matjord som allikevel nedbygges, skal enten flyttes, eller finansiere restaurering av annen matjord.