BÆREKRAFTIG LANDBRUK

Befolkningsøkning, miljøgifter, ressursknapphet og klimaendringer skaper store utfordringer for verdens matproduksjon Grønn politikk må både redusere disse truslene og legge til rette for å takle dem. Tar vi hensyn til varig fruktbarhet i jorda, tilgangen på nok og rent vann, dyrevern, biologisk mangfold, samt lokal kontroll med ressurser og kunnskap, kommer dagens økologiske landbruk best ut.

Samtidig er både konvensjonelt og økologisk landbruk svært store kilder til klimagassutslipp, og de fleste gårdsbruk er helt avhengig av fossil energi. Vår import av forråvarer som palmefett og soya har ført til hugging av store regnskogsområder. For å ruste norsk landbruk for fremtiden, må vi vri støtteordningene mot energieffektivisering og klimasmart agronomi. Resirkulering av nærings-
stoffer, oppbygging av organisk materiale i jorda, og smart bruk av bioenergi er en del av løsningen. Det kanskje viktigste tiltak for både dyr, natur og folkehelse, er likevel å arbeide for mer plantekost, og mindre kjøttforbruk.

I Nordland gir midnattssolen en helt spesiell smak og kvalitet på en rekke bær og rotgrønnsaker. I tillegg har vi gode forhold for beite, dyrking av gress, og dermed husdyrhold som sau, ammeku og melkeku – dette er det arktiske landbruket. Vi trenger både små og større produsenter, og vil jobbe for at flere lokalprodusenter og andelslandbruk kan etableres.

Vårt mål er et levende, energismart arktisk landbruk, med dyrevelferd og matkvalitet i verdensklasse.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • Miljøkrav og hensyn til dyrevelferd skal vektes minst 50% ved innkjøp av mat til fylkeskommunale foretak.
  • Etablere et pilotanlegg for biogass fra husdyrgjødsel i Nordland
  • Arbeide for andelslandbruk, småskalaprodusenter og flere ”Bondens marked” i Nordland.
  • Åpne for rensing av kloakkslam til gjødsling av gresseng og beite i Nordland.
  • Belønne god utnytting av beiteområder, for å redusere import av kraftfôr og produsere sunnere kjøtt. Dette er også viktig for å holde kulturlandskapet ved like.
  • Styrke kompetansen på beitebruk, energieffetivisering, småskalaproduksjon og bioenergi ved fylkets jordbruksskoler.
  • Jobbe for lokale jordreformer som samler leiejord til nærmeste gårdsbruk, med mål om å redusere dyr og unødvendig kjøring mellom teiger.