ET LEVENDE KYSTFISKE

Våre store fiskeriressurser er et felleseie, og verdiskapningen skal i størst mulig grad spres ut mellom kystsamfunnene. Et sesongbasert fiske langs kysten er klimasmart og gir arbeidsplasser langs hele kysten. For å ruste næringen for framtida, må lønnsomheten i de kystnære fiskeriene økes, gjennom satsing på kvalitet og innovasjon.

Historisk har kystfisket vært en avgjørende faktor for at nordlendingen har kunnet leve her. Vi arbeider for at en bærekraftig og åpen kystfiskeflåte skal være ryggsøylen i næringen, med havfiskeflåten som supplement og med strenge krav til lokal landing av råvarene.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • arbeide for å videreføre Deltakerloven, Råfiskloven, Havressursloven og Fiskesalgslagsloven. Lovene er med på å sikre bosetting og næringsgrunnlag langs kysten. De sikrer også fellesskapets eierskap til fiskeressursene. Dette lovverket skal respekteres og etterleves. Lovverket skal på nevnte områder beholdes som i dag, for å unngå at EØS-avtalen skal åpne for
    utenlandsk eierskap til fiskeressursene.
  • stimulere næringen til DEBIO-merking av villfisk.
  • for å sikre at mer av inntektene fra fisket blir liggende igjen i Nordland, vil vi legge til rette for produktforedling og produktutvikling av verdens beste fiskeråvarer i Nordland.
  • støtte tiltak for høyere grad av verdiøking ved videreforedling av fisk i Nordland. Fylket har verdens beste fiskeråvarer, med det meste av råvarene har til alle tider blitt eksportert uten å bli videreforedlet. Dermed har bransjen gått glipp av enorme økonomiske verdier.
  • lasse1avvikle systemet med omsettelige kvoter.