HAVBRUK I OMSTILLING

Nordland er det største havbruksfylket i Norge. Havbruk er en viktig næring for mange samfunn langs kysten, men bransjen sliter med omfattende luseproblemer, resistens mot medisinering, rømming og forurensning.

Vi ønsker å belønne næringslivsledere som går foran i arbeidet med å redusere forurensningen fra fiskeoppdrettet. Samtidig ønsker vi tøffere krav, og om nødvendig, utluking av verstingene innen sektoren. Miljøpartiet De Grønne Nordland vil jobbe for at vi skal bli ledende i verden på bærekraftig, dyrevennlig oppdrett av fisk.

Samtidig finnes det enorme muligheter innenfor nye marine næringer. Marin bioprosjektering vil kunne gi tilgang til nye, ettertraktede råvarer, om det forskes tilstrekkelig på området.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

 • innføre treårig stans i oppdrettsveksten inntil utfordringene rundt lus, rømming, dyrevelferd og forurensning er løst.
 • skjerpe inn på regelverket for havbruksnæringen for imøtekomme de problemene som næringen sliter med i dag.
 • stimulere til utvikling av bærekraftig oppdrett i fylket gjennom forskning og utvikling av nye bærekraftige løsninger. Sammen med offentlige midler skal næringen selv være med å
  bekoste denne utviklingen.
 • stimulere næringen til DEBIO-merking av oppdrettsfisk
 • sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere maksimumsgrense for fisk i en mær.
 • regulere dumping av avlusningsmidler fra oppdrettsnæringen gjennom lov om forurensning.
 • ikke gi nye konsesjoner til åpne oppdrettsanlegg til havs.
 • skjerpe regelverket for å øke fokuset på at også oppdrettsfisk er dyr, som omfattes av dyrevernloven.
 • kun gi nye konsesjoner for oppdrett dersom anlegget er lukket, med sjøvann hentet fra under fotosynteselaget og med effektiv rensing. Gamle anlegg må lukkes på samme måte innen 2020.
 • at Nordland fylkeskommunes opplæringstilbud innen akvakultur skal dreies mot framtidsretta, bærekraftig havbruk.
 • at utdanning i akvakultur i Nordland skal være ledende på miljøteknologi og økologi.

OPPDRETT