NATUR OG ØKOSYSTEM

Vår eksistens hviler på naturen og vi er selv natur. Alle arter har egenverdi utover nytteverdien for mennesker. Naturvern er viktig for å sikre og ta vare på forskjellige naturtyper, arter og økosystem. På landsbasis har halvparten av alle truede arter tilhold i skogen, og det er derfor ofte avgjørende å begrense granplanting og moderne flatehogst. Internasjonalt må Norge begrense import av tømmer og landbruksprodukter fra områder med uansvarlig avskoging.GREENBYTHESEA

Vi har som mål å minske samfunnets belastning på produktiv og artsmangfolding natur. Myr og våtmark er ofte verdifulle habitat for mange arter, og bør prioriteres vernet. Myrområder lagrer også store mengder karbon, som frigis sammen med metan og lystgass når disse dreneres. I Nordland er en del myrområder drenert til jordbruksjord, men et svært kostnadseffektivt klimatiltak er å restaurere myren tilbake til opprinnelig tilstand.

Over tregrensen er det mindre grunnlag for beite og livsgrunnlag, men mange fugler har sitt sommerhabitat på fjellet. Deler av fjellet er også viktige beiteområder. Utbygging av vindkraft bør derfor legges til de deler av snaufjellet som har begrenset verdi som beite og habitat. Motorisert ferdsel i utmark bør derfor begrenses til kun det strengt nødvendige.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • all arealforvaltning skal være i tråd med Naturmangfoldsloven og sårbarhetsanalyser for samlet belastning på økosystemer. Bevaring av arter er av avgjørende betyding for fremtiden, og må alltid prioriteres foran kortsiktig økonomisk vinning.
  • stoppe all bruk av snøscooter i utmark, untatt til nyttebruk.
  • all utbygging av småkraft, vindkraft og annen fornybar energi må bygges ut etter en overordnet plan, som hindrer alvorlig samlet belastning på arter og økosystem.
  • øke vern av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper. 15 % vern av hver naturtype er et minstekrav, og kritisk truede naturtyper må restaureres.
  • arbeide for stripehogst, plukkhogst eller andre hogstmetoder som minsker karbontap fra skogbunnen og bevarer nøkkelbiotoper i aktive skogbruksområder.
  • gjeninnføre forbud mot blyhagl i ammunisjon

HADSELFJ2