HELSE OG LIVSKVALITET

De Grønne vil ha en helsetjeneste som er mest mulig lik over hele landet, og som samtidig er desentralisert. Helsepolitikken bør satse mer på forebyggende tiltak, som kosthold og livsstil. Vi
mener at politikerne har overlatt for mye myndighet i helsevesenet til administrasjonen. Sykehusene styres i dag av helseforetakene og lokale sykehus blir lagt ned. De Grønne vil at politikerne skal ta tilbake styringen. Vi vil at sykehusene skal styres etter medisinske, ikke forretningsmessige prinsipper. Miljøpartiet De Grønne går inn for et offentlig finansiert helsevesen, supplert av private, ikke-kommersielle aktører. Helsetilbudet – også tannhelse – må være tilgjengelig for alle aldersgrupper. Tannhelsetjenestene skal være gratis frem til fylte 25 år, og deretter inkluderes i
egenandelsordningen gjennom folketrygden.

Samhandlingsreformen skal bringe mer ansvar for helsetjenesten ut til kommunene og legge mer vekt på forebyggende medisin. De Grønne er enige i dette, men krever at kommunene blir tilført midler som gjør at de kan foreta en slik opprusting. Vi er skeptiske til en modell hvor kommunene kjøper plass til pasienter på sykehusene. Det kan føre til at de ser seg nødt til å spare penger, selv om det går ut over innbyggernes helse. De Grønne ønsker å opprettholde en desentralisert sykehusstruktur. Vi vil ha akuttfunksjoner, som legevakttjeneste, geografisk spredt, slik at det blir kort transport i tilfeller hvor tidsfaktoren er avgjørende.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • beholde sykehusstrukturen i Nordland
  • bevare eksisterende medisinsk akuttmottak, døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap og fødetilbud ved alle fylkets sykehus.
  • bevare og styrke ambulansetjenesten og sørge for at alt ambulansepersonell har tilstrekkelig kompetanse, kunnskaper og ferdigheter i prehospital behandling.
  • gjeninnføre et godt tilbud med aktivitører i alle sykehjem
  • ha sunn mat, inkludert vegetariske alternativer, i alle offentlige institusjoner, og forbud mot brus- og godteri-automater på skoler
  • ha et offentlig helsevesen, supplert av private, ikke-kommersielle virksomheter. Ha en grundig revurdering av helseforetaksmodellen og bruken av stykkprisfinansiering
  • at samhandlingsreformen ikke fører til at behandling av syke gjøres avhengig av kommunenes økonomi
  • ha et samfunn som i størst mulig grad inkluderer mennesker med funksjonshemminger, utviklingshemminger og kronisk sykdom. Bedre oppfølging av krav til universell utforming ved kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter og arealplanlegging
  • støtte opp om samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner