FOREBYGGING, DELTAKELSE OG FOLKEHELSE

Miljøpartiet De Grønnes viktigste mål i helsepolitikken er forebygging i videste forstand. En lang rekke helseproblemer henger sammen med usunn mat, inaktivitet, dårlig fysisk miljø ute og inne, samt sosiale forskjeller. Økologisk mat, bilfrie byer og samfunnslønn er grønne grep som i høyeste grad er helsepolitikk. I skolen vil bygging av selvfølelse og trygghet, blant annet gjennom fokus på trivsel og konfliktløsning, kunne forebygge både psykiske problemer og voldsbruk. Helsevesenet må legge til grunn at mennesket er en helhetlig organisme i et fysisk og sosialt miljø.

Vi vil styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, og mellom etablert medisin og komplementære behandlingsformer.

Samfunnet må tilrettelegges slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på sine premisser og slik at de har mulighet til å bruke sine ressurser til eget og samfunnets beste.  Utforming av offentlige bygninger, gateplan, kulturminneområder o.l. må ha universell utforming, slik at de er tilgjengelige for alle.

Et bredt utvalg av muligheter innenfor idretten er viktig for at alle skal kunne finne en form for mosjon som passer best for dem selv. Det er viktig at det finnes gode forutsetninger for både etablerte idretter med mange utøvere og idretter som har færre utøvere, mosjon og lek. Alle skal ha mulighet for å drive med idrett, uavhengig av økonomi og hvor man bor i Nordland.

Gode muligheter for mosjon og friluftsliv bedrer folkehelsen. Nærhet til natur og mulighetene for spontant friluftsliv og uorganiserte aktiviteter i grønne omgivelser er viktig ikke bare for barn og voksnes trivsel, men også for vår helse. Tilsvarende gunstig er det med et bosetningsmønster og en livsstil hvor vi i stor grad velger gange og sykkel til daglige gjøremål.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • arbeide for små lokale idrettsanlegg, siden det gir best effekt på folkehelsen.
  • utvikle offentlige grønne lunger som sikrer mulighet for også for uorganisert fysisk aktivitet og lek i trygge omgivelser.
  • legge vekt på forebygging av overvekt og livsstilssykdommer.
  • at tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden.
  • at offentlig investeringsstøtte til private aktører i velferdssektoren må tilbakeføres ved opphør av virksomheten eller kontraktsforholdet.
  • støtte breddeidrett.
  • beskytte allemannsretten, ikke minst ved å holde strandsonen åpen for fri ferdsel, og utvikle kyststiene rundt fjorden.