PSYKISK HELSE

Psykiske plager og lidelser representerer et betydelig folkehelseproblem som fører til redusert funksjonsevne i hjem, skole og arbeid og tap av livskvalitet. Psykiske lidelser kan forebygges. Det handler om målrettet arbeid og gjennomtenkte tiltak allerede for de minste barna og må gjennomstrømme alle deler av samfunnet, fra skole, via arbeidslivet til eldreomsorgen. Behandlingsapparatet må våge å også gå nye veier, med mindre vekt på medisinering og mer vekt på bedringsprosesser og medisinfrie behandlingsmetoder.

Den behandlingstrengende må i størst mulig grad få medvirke i utarbeidelsen av eget behandlingsopplegg, hvor motivasjon og oppmuntring, vekt på selvstendighet, ressurser og egenverd må ha høyt fokus i samhandling og behandling. Bruker- og pårørendeorganisasjoner må i størst mulig grad delta i utarbeidelse av behandlings- og tjenestetilbud. Verdige boforhold, anstendig økonomi og mulighet til aktivitet er essensielt.

Miljøpartiet De Grønne i Nordland ønsker å bidra til åpenhet og aksept for at store deler av befolkningen kan oppleve periodevise psykiske kriser eller andre livsutfordringer, slik at det ikke skal behøve å oppleves som så stigmatiserende og føre til at folk varig faller ut av arbeidslivet. Mange kan med en viss tilrettelegging, eller aksept, leve greit med psykiske utfordringer, på samme måte som man også kan være helt eller delvis i full funksjon med fysiske sykdommer eller plager.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, psykologi og ernæringsfag, og senkterskelen mellom de ulike profesjonene.
  • styrke det psykiske helsevernet. Alle som trenger psykolog/psykoterapi skal få tilbud om det.
  • støtte opp om samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner som har fokus på psykisk helse, og bidra til at det utvikles bedre aktivitetstilbud eller møteplasser for personer med psykiske problemer.
  • oppmuntre til fleksible arbeidslivsordninger, som gjør det lettere for folk som sliter å arbeide deltid når formen tillater det.