RUSPOLITIKK

Miljøpartiet De Grønne anser rusavhengighet primært som et helseproblem som må behandles, uansett om rusmiddelet er lovlig eller ikke. Opplysning og annen innsats for å redusere skadevirkningene av misbruk, enten det dreier seg om tobakk, alkohol, medisin eller narkotika, må baseres på saklig informasjon og profesjonell, medmenneskelig behandling.

Norge har i dag en politikk som straffer dem vi ønsker å hjelpe, og de rusavhengige er blant de som har det vanskeligst her i landet. Norge er en versting når det gjelder overdosedødsfall, og kapasiteten til hjelpeapparatet er for liten. Nullvisjonen for rus har ikke klart å minske misbruket og politiet sløser bort ressurser på å forfølge vanlige brukere. Ruspolitikken må legge mer vekt på forebygging, skadereduksjon og legemiddelassistert behandling. Hjelpeapparatet må styrkes. De Grønne mener dette vil spare samfunnet for store kostnader. Ved å stabilisere brukerne og fjerne jaget etter illegale stoffer, vil flere kunne bli mottakelige for behandling der rusfrihet og livsmestring er målet.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

  • bygge flere omsorgsboliger for personer med psykiske sykdommer og rusavhengige og skape flere gode aktivitetstilbud for disse.
  • utvikle et sterkere ettervern for rusmisbrukere, med et mangfold av samhandlende og gjerne samlokaliserte behandlingsmåter.
  • kjempe for et anstendig liv for de som ikke greier å bli rusfrie, også når dette krever regulert medisinsk bruk av ellers ulovlige rusmidler