Interpellasjon Klimapartnere nettverk, fylkestinget

1. Interpellasjon fra Bent Bakkan, MDG – Klimapartnernettverk i Nordland fylke.

Klimapartnere er systematiske nettverk for offentlige og private virksomheter og har som mål å være effektive bidrag til grønnere regioner, gjennom reduksjon av klimagassutslipp og ved å stimulere til dokumentert, grønn samfunns- og næringsutvikling. MDG Nordland ønsker å bidra til at det etableres et klimapartnerenettverk i vårt fylke, etter samme modell som Klimapartnere i Agder, Hordaland, Troms og Rogaland.

https://www.klimapartnere.no/

Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra

positivt til utviklingen av lav- og nullutslippssamfunnet viktige oppgaver for enhver

virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima- og miljøsatsing vurderes og

gjennomføres i økende grad av næringslivet selv, som et konkurransefortrinn og som et

rekrutteringsfremmende virkemiddel. Skal en region eller en kommune nå egne klimamål, er

man helt avhengig av å spille på lag med næringslivet. Klimaendringene byr på utfordringer,

men også store muligheter. Med stadig økt klimakunnskap blir også muligheten stadig større

og mer synlige.

I dag er det Klimapartnere nettverk etablert i både Agder, Hordaland, Troms og Rogaland,

som alle samarbeider tett om dette. Ved at flere regioner tar i bruk samme metodikk vil

nettverkene kunne bli enda sterkere, aktivt utveksle beste praksis, inspirere hverandre til

ytterligere innsats og utgjøre en betydelig samlet omstillingskraft i Norge. Derfor er det svært

ønsket at metodikken sprer seg til flere regioner.

Klimapartnermetodikken ble utviklet i Agder hvor det første nettverket ble opprettet ved

årsskiftet 2008/2009. Dette teller i dag over 50 partnervirksomheter, som representerer over

25 000 ansatte. I 2014 ble Klimapartnere Hordaland opprettet etter samme mal og har i dag

nærmere 30 partnervirksomheter som representerer over 40 000 ansatte og 30 000 studenter.

Klimapartnere Troms hadde offisiell oppstart i 2017 og har 20 medlemsvirksomheter.

Klimapartnere Rogaland vil ha sitt første informasjonsmøte for virksomheter i februar 2018.

I bunnen av metodikken ligger følgende konkrete forpliktelser for alle virksomheter;

Forankring i toppledelsen, en miljøsertifisering, årlig klimaregnskap for bedriften, innføring

av miljøstyring, samt at bedriftene betaler en årlig medlemskontingent.

Nettverket dyrker frem gode grønne løsninger og skal være motiverende og inspirerende å

delta i. Her diskuteres konkrete problemstillinger, man deler beste praksis, framsnakker gode

eksempel og jobber mot egne klimamålsetninger.

Alle Klimapartnere nettverk organiseres i tett samarbeid med de respektive

fylkeskommunene. Modell for finansiering og organisering er noe ulikt satt opp, de fleste har

prosjekteierskap og ledelse liggende hos fylkeskommunen. Felles er at man har en liten men

effektiv prosjektadministrasjon og at finansiering sikres gjennom en blanding av tilskudd fra

fylkeskommunene og medlemsavgift. For sikret god drift trengs det inntekter på til sammen

rundt NOK 1 200 000 årlig. De fleste fylkeskommuner har gitt støtte fra rundt NOK 400 000

– 500 000 årlig fra oppstart, mens resten dekkes av medlemsavgifter.

 

Forslag til vedtak i Nordland fylkesting

Fylkestinget ber fylkesrådet forberede en sak med mål om å opprette et klimapartnernettverk –

Klimapartnere Nordland. Fylkesrådet bes innarbeide forslag til organisering og finansiering

innenfor budsjettrammen for 2018.


Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes svarte:

Først takk for interpellasjonen som tar opp et viktig tema om samarbeide mellom offentlig og

privat sektor som verktøy for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Klimaendringene er den største utfordringen vi står overfor. Fylkesrådet er også opptatt av å

bygge et nullutslippssamfunn og samtidig tilpasse oss endringene i klimaet.

Fylkestinget vedtok i sak 120/16 å starte arbeidet med revisjon av Regional plan –

klimautfordringer i Nordland gjennom. Planprogrammet skal snart behandles av fylkesrådet.

Deretter bli det sendt på høring. Planprogrammet er en oppskrift for arbeidet med revisjon av

planen og legger føringer for innhold og framdrift.

Fylkesrådet er opptatt av samarbeid både i regionen, i Nord-Norge og også utover landets

grenser. Som regional samfunnsaktør er samarbeid en viktig forutsetning for å utvikle

Nordlandssamfunnet i en bærekraftig retning. Både for å spre kunnskap og forankre

klimaarbeidet, men også, som interpellanten skriver, for å inspirere hverandre til ytterligere

innsats.

Samarbeid og nettverk inngår som tema i dagens plan. Det vil være naturlig å videreføre dette

temaet ved revisjonen. Gjennom revisjonen av planen vil det bli fastsatt nye ambisiøse klima

og miljømål og utarbeidet nytt handlingsprogram

Nordland har pr. dato ikke et fylkesdekkende nettverk for klima. Det regionale planarbeidet

gir oss en god mulighet og anledning til å analysere og kartlegge behov og muligheter for

nettverk i regionen. I planarbeidet og høringsrunden forventer vi innspill fra andre aktører på

hva som er deres behov.

Vi har søkt om forprosjektmidler fra miljødirektoratets tilskuddsordning – Klimasats, for å

klargjøre behov. Her vil også klimanettverk for næringsliv og offentlige virksomheter i

Nordland vurderes.

I et Klimanettverk må medlemmene være enige i nettverkets formål og undertegne en

forpliktende avtale med Klimapartnere.

Jeg berømmer interpellanten for fremme denne sak til fylkestinget. Vår reviderte regionale

Klima- og miljøplan vil bli lagt fram for fylkestinget, forhåpentligvis i løpet av året. Dette blir

en helhetlig plan for alle relevante aktører i fylket for å agere sammen om en felles innsats.

Klimanettverk vil kunne være et av disse tiltakene.

Derfor anbefaler jeg at interpellantens forslag knyttet til interpellasjonen, blir oversendt

fylkesrådet til videre behandling.