Protokoll fra årsmøte MDG Nordland 2016

Last ned referatet i pdf

Årsmøte 2016

Miljøpartiet De Grønne Nordland

 

Møtested: Skagen Hotell, Bodø

Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30

 

Saksliste

   Godkjenning av innkalling
  Valg av møteleder, referent og møteregler
  Gjennomgang av regnskap
  Årsmelding 2016
  Budsjett
  Informasjon om arbeidsprogramprosessen i MDG
  Innkomne saker
  Forslag til vedtekter

 
Valg
A) Fylkesstyre
B) Nominasjonskomité for stortingsvalget
C) Landsstyrerepresentant
D) Landsmøtedelegater
E) Valgkomité<

 

 

 

PROTOKOLL

  Godkjenning av innkalling
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.
  Vedtak. Innkallingen er godkjent.
  2. Valg av møteleder, referent og til forretningsorden.
  Som møteleder foreslås Une Aina Bastholm
  Vedtak. Une Aina Bastholm ble valgt
  Som referent foreslås Robert Svendsen
  Vedtak. Robert Svendsen ble valgt

Til forretningsorden:
Det foreslås fire minutter på innlegg og ett minutt for replikk.
Endringsforslag som innebærer tekst blir sendt skriftlig til nordland@mdg.no
Vedtak. Forretningsorden er vedtatt

 

  Gjennomgang av regnskap

  Legges frem av kasserer. Anne Birgith la fram regnskapet for 2015. Revisor, Bjørn Barth Jacobsen la fram revisjonsrapport med merknader. Merknad til regnskapet fra revisor: Det anbefales å søke hjelp til regnskapsføring fra profesjonelt hold når lagets aktiviteter, inntekter og støtte fra det offentlige nå øker.

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
Vedtak: Regnskapet er godkjent

4. Årsmelding 2016

Lagt fram av Styreleder.
– Brynmor Evans ble gitt skryt for sin innsats som regionssekretær.
– På grunn av endringen vedtatt av landsmøtet 2015 har alle regionale sekretærer avsluttet arbeidsforholdet. Dette var en del av strategien for å supportere utviklingen regionalt og lokalt.

– Det ble uttrykt bekymring for den videre utvikling uten regionsekretær.

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet
Vedtak: Årsmelding ble godkjent av årsmøte.

 

  Budsjett
  Styreleder la fram budsjettet for 2016. Det rettes bekymring av revisor om føring av regnskap. Det anbefales at dette tas inn i budsjett for 2016. Styret roses for å satse på å etablere lokallag sør for Saltfjellet. Endringsforslag sendt inn av Espen Seierstad.

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes Endringsforslaget ble trukket.

Vedtak: Budsjett 2016 ble godkjent

 

  Informasjon om arbeidsprogramprosessen i MDG

Bent Bakkan informerer om arbeidsprogramprosessen i MDG

Vedtak: Orienteringen ble tatt til følge.

Forslag til endring av dagsorden: Møteslutt utsettes til 19.30. Vedtak: Møteslutt ble utsatt til 19.30

 

  Innkomne saker<

Følgende forslag ble fremmet som en del av behandlingen av uttalelser.
Forslag til vedtak: Styret gis mandat til forskjønning av tekst, uten at innhold endres.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å korte ned teksten, uten at innholdet endres.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 1. Vågehvalfangst

Bror Martin Hanssen la fram forslag til uttalelse fra MDG Nordland ang. fangst av hval og sel, til bruk i arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne sentralt. Uttalelsen sendes til Landsstyret, regionale og lokale medier etter årsmøte.
Behandling av forslag til endring av teksten i resolusjonen.

Endringsforslag til teksten fra Espen Seierstad
1. Ikke bruke detaljert brøk i omtale om klimautslipp, men i stedet si «sammenlignet med kjøttproduksjon i landbruket»
2. Stryke ordet «relativt» i tittelen.
Forslag til vedtak: Årsmøtet i MDG Nordland vedtar å jobbe for at vedtaket om stopp i fangs av hval oppheves på MDG’s landsmøte i 2016.

Endringsforslag 1. Vedtatt enstemmig
Endringsforslag 2. Vedtatt enstemmig

Vedtak: Uttalelsen ble vedtatt mot to stemmer.
Årsmøtet i MDG Nordland vedtar å jobbe for at vedtaket om stopp i fangs av hval oppheves på MDG’s landsmøte i 2016.

 

 1. Nord-Norgebanen
  Bent Bakkan la frem en uttalelse om Nord-Norgebanen.Forslag til vedtak: Årsmøtet i MDG Nordland vedtar å jobbe for at Nord-Norgebanen videreføres i arbeidsprogrammet og prioriteres i MDG’s alternative statsbudsjett

Vedtak. Uttalelsen er vedtatt mot to stemmer.
Årsmøtet i MDG Nordland vedtar å jobbe for at Nord-Norgebanen videreføres i arbeidsprogrammet og prioriteres i MDG’s alternative statsbudsjett.

 

 1. Sjømatmeldinga.
  Toine Sannes la fram uttalelse om Sjømatmeldinga.Forslag til vedtak: Årsmøte i MDG vedtar om Sjømatmeldinga. Uttalelsen fremmes som resolusjon til landsmøte.

Endringsforslag til teksten.
Forslag om endring av tittelen.
Endringsforslag 1. Vedtatt enstemmig

Vedtak: Uttalelsen ble vedtatt av årsmøte. Styret gis mandat til å finne ny tittel.
Årsmøte i MDG vedtar uttalelsen om Sjømatmeldinga. Uttalelsen fremmes som resolusjon til landsmøte.

 

  > Forslag til endring av vedtekter

Styreleder la frem forslag til endrede vedtekter for MDG Nordland.
Merknad: Grønn ungdoms sitt fylkeslag regnes som ett lokallag.

Endringsforslag 1.

§3 tas tilbake og lyder i henhold til sentrale vedtekter.
Vedtak: Endringsforslag 1. Vedtatt enstemmig

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar endringene i §5 e. Styrets sammensetning.
Vedtak: Vedtatt, enstemmig.

Forslag til vedtak Årsmøte går inn for endring i §4 e. Representasjon av delegater til årsmøte.
Vedtak: Vedtatt mot en stemme.

 

  Valg
  Fylkesstyret

Toine Sannes la fram valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen oversender herved følgende innstilling til valg av fylkesstyret i Nordland for Miljøpartiet de grønne 2016. Alle foreslåtte kandidater er kontaktet.

Valgkomiteen er glad for å kunne foreslå disse kandidatene:

Forslag til Innstilling:
Bror Martin Hanssen, leder
Toine C. Sannes, nestleder
Robert Svendsen, kasserer
Bent Bakkan, styremedlem
Sunniva Yngvesdatter Edvardsen, styremedlem
Anne-Birgith Mørkved-Rommerud, styremedlem

Vara: Svein Joar Husjord
Vara: Thomas Aspen
Vara: Bjørn Barth Jacobsen

Valgkomiteen foreslår at Grønn Ungdom får møte og forslagsrett i styret og at deres representant blir Christopher Hermansen.

Endringsforslag 1. Styret utvides til syv medlemmer.
Vedtak: Enstemmig

Endringsforslag 2. Christopher Hermansen trer inn som styremedlem i MDG Nordland, også med stemmerett.
Vedtak: Enstemmig

Endringsforslag 3. Rekkefølge på vara
Thomas Aspen, Vara for 2 år
Svein Joar Husjord, Vara for 1 år
Bjørn Barth Jacobsen, Vara for 1 år
Vedtak: Enstemmig

Endringsforslag 4: Følgende varighet av verv ble foreslått.
Bror Martin Hanssen leder for 2 år.
Toine C. Sannes, nestleder for 1 år.
Robert Svendsen, kasserer for 2 år.
Bent Bakkan, styremedlem for 1 år.
Sunniva Yngvesdatter Edvardsen, styremedlem for 1 år.
Anne-Birgith Mørkved-Rommerud, styremedlem for 2 år
Christopher Hermansen, Styremedlem for 1 år.
Vedtak: Enstemmig

Vedtak: Nytt fylkesstyre valgt ved akklamasjon.

Merknad: Årsmøtet ber styret om å forberede vedtektsendringer til årsmøte 2017 om Grønn ungdoms rolle i styret.
Vedtak. Merknad vedtatt enstemmig

 

  Valg av Nominasjonskomite
  ol>
  Forslag til vedtak:
  Svein Joard Husjord
  Trille Guldal
  June Aspen
  Christopher Hermansen

  Vedtak. Foreslått Nominasjonskomite ble vedtatt ved akklamasjon. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv.

   

   Valg av Valgkomite

   Forslag til vedtak:
   June Aspen
   Trond Strøm
   Trille Guldal<

  Vedtak. Valgkomiteen vedtatt ved akklamasjon. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

   

   Representasjon i Landsstyre.

  Forslag til vedtak:
  Leder av fylkeslaget velges til representant. Nestleder velges som vara.

  Vedtak. Forslaget vedtatt.

   

   Delegater til landsmøte. 8. – 10. april.

   Følgende forslag ble stilt opp mot hverandre.
   To delegater velges direkte. Christopher Hermansen og Håkon Andreas Møller. Resten velges av styret.
   Mot
   Fylkesstyret velger delegater til landsmøte.

   Vedtak: Fylkesstyret velger delegater til landsmøte, mot tre stemmer

  Referent. Robert Svendsen