Vedtekter

Vedtekter MDG Nordland 2018 (last ned pdf)

§ 1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Nordland (heretter kalt MDG Nordland eller fylkeslaget) er stiftet 22.02.2014. Grønn Ungdom Nordland (heretter kalt GU Nordland) og MDG Nordland er deler av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§ 2 Formål

MDG Nordland har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Nordland, blant annet ved å søke representasjon i lokale, folkevalgte organ.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 i hovedvedtektene. I tillegg må man ha folkeregistrert adresse i Nordland. Slike medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet fylkeslag kommer til fradrag, og medlemmer som med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av tilhørighet kommer i tillegg.

§ 4 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste seinest to uker før møtet.
 2. Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett, valg av styre og valg av representant(er) til partiets landsmøte. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.
 3. Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.
 4. Alle medlemmer har tale- og forslagsrett på nominasjonsmøte og årsmøte. Valgte delegater fra lokallagene som definert i neste punkt stemmerett. Videre har fylkeslagets styremedlemmer stemmerett.
 5. Lokallagene i Nordland kan velge delegater til nominasjonsmøte og årsmøte i samsvar med deres andel av antall medlemmer i fylkeslaget. Hvert lokallag har 1 delegat. Utover det har lokallaget 1 delegat for hvert 10. medlem. 10 medlemmer gir således 2 delegater osv. Stemmerett har de som i forrige år var medlem, i inneværende år er medlem og er valgt til delegat. MDG-Medlemmer i Kommuner som har minst 3 medlemmer, men uten å ha aktivt lokallag, kan velge og sende 1 delegat til Års- og Nominasjonsmøtet. GU Nordland har 1 delegat per 20 medlemmer på års- og nominasjonsmøter.
 6. Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §8).
 7. Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst ¼ av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn ¼ av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

§5 Styret

 1. Styret i MDG Nordland står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.
 2. Styret består av minst 3 – tre – medlemmer, inkludert leder, økonomiansvarlig og sekretær. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i nummerert rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg. GU Nordland kan velge en representant til fast plass i styret for MDG Nordland.
 3. Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre vedkommende også er ordinært styremedlem.
 4. Valgbare til styret er medlemmene i fylkeslaget.
 5. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og er på valg annet hvert år. Om styret har valgt både leder og nestleder er disse på valg ulikt år. Styreleder, økonomiansvarlig og sekretær er på valg i partalls år.
 6. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller innkalte varamedlemmer er til stede.
 7. Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.
 8. Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

§6 Forholdet til lokallag i fylket

 1. Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.
 2. Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har likevel intet krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.
 3. Det påhviler MDG nasjonalt å sørge for at fylkesstyret til enhver tid har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i de enkelte kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av MDG i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

§7 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

§8 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtaket er gjort.

§9 Oppløsning

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

 • at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
 • at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter
 • at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
 • at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig. Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler.

Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene likevel det sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak.