Fylkesprogrammet 2019-2023

FYLKESPROGRAM MILJØPARTIET DE GRØNNE

2019-2023

KYSTFYLKET NORDLAND

Hovedpunkter:

 

 • Kysten- Norges lengste
 • Klima og Miljø
 • Grønne Lokalsamfunn
 • Kultur
  • Leve med kulturminner
  • Bibliotek
 • Helse
  • Primærhelsetjenesten
  • Psykisk helse
  • Folkehelse
  • Tannhelse
 • Skole og Utdanning
  • Videregående skole
 • Samferdsel
 • Friluftsliv og livskvalitet
 • Reiseliv
 • Forvaltning av fjell og utmark
 • Fiskeri
 • Industri
 • Innvandring og Integrering i Nord
 • Innovasjon 

 

Nordlandskysten – Norges lengste

Nordland har en fjerdedel av landets kystlinje. Langs denne har folk vært bosatt og livnært seg i over tusen år Hverdagslivet langs kysten har skapt kulturer som har vært nødt til å være i balanse med naturkreftene.  Vi har lært oss å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte. Lofotfisket er et godt eksempel på en ressurs som har blitt forvaltet her i Nordland og som har hatt betydning for mennesker og økonomisk utvikling både her i landsdelen og i europa. I Nordland blir dessverre ikke havets ressurser forvaltet bærekraftig i dag, det vil vi i Miljøpartiet gjøre noe med. I dag er havet og fjordene våre under press fra oppdrettsnæringen, Nordland trenger et grønt parti!

 

Kysten vår har et svært rikt biologisk mangfold.   Nå er den truet av endringer i klimaet, som kan resultere i økt fare for ras, flom og ekstremvær. Endringer i temperaturen vil også føre til at arter vil dø ut og at fremmede arter kan komme inn. Sykdommer og økologisk ubalanse vil skape nye  dyre utfordringer for oss som samfunn. Utbredelsen av først elg så nå i det siste hjort – og ikke minst brunsnegler og flott – er tydelige eksempler på økologisk ubalanse, som skyldes høyere temperaturer som igjen fører til bedre mattilgang for disse artene

 

Utfordringene for kysten vår er derfor mange. Lokalsamfunnene har endret seg og folk flytter inn mot mer sentrale deler av fylket og landet. Mange kommuner opplever fraflytting samtidig, og står overfor en stor andel eldre. . Miljøpartiet ønsker bærekraftige og levende lokalsamfunn i Nordland.  Nordland trenger politikk som gir framtidstro og optimisme i kommunene, denne politikken får du med Miljøpartiet De Grønne

Nordlands særegenheter gir gode muligheter for reiselivsnæring. Imidlertid bidrar økt antall turister til en sterk slitasje på naturen. Derfor vil de Grønne at næringen forvaltes på en måte som ivaretar natur og innbyggere i Nordland.  

Et av de raskest voksende problemene i verden er forsøplingen av verdenshavene og kysten.  Dersom dagens utvikling fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.  Norge og alle verdens kystnasjoner må ta ansvar for å snu denne utviklingen og jobbe sammen internasjonalt for rene hav.  f I Nordland må det arbeides for å få på plass Fishing for litter knyttet til alle fiskerihavner.

 

Kysten må holdes ren for å sikre vårt felles matfat og mulighetene for en god folkehelse og opplevelsesrikt friluftsliv i rene omgivelser.

 

Klima og miljø 

 Vi mennesker bør leve i pakt med naturen. De Grønnes program viser hvordan vi kan starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi, der økologisk og sosial bærekraft er rammene for samfunnsutviklingen. Vi lever i en avgjørende tid for verden med fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell I Nordland. De Grønne i Nordland vil bruke dette handlingsrommet og gjennomføre et ekte grønt skifte. Det er nå vi har tid, penger og kompetanse til å ta ansvar for våre barnebarns velferd og verdens fremtid. Det er nå vi vi har rom til å starte en gradvis omlegging fra en oljeøkonomi til et mangfoldig og fornybart næringsliv.

 

De Grønne i Nordland vil:

 • ha en forpliktende og ambisiøs klimaplan for Nordland som setter mål om å kutte utslipp med 60% innen 2032
 • at Nordland skal ta sin del av internasjonale klimaforpliktelser ved å bidra til at målet  om å begrense global oppvarming til 1,5 grad nåes
 • sikre utsatte og sårbare økosystemer og leveområdene til truede arter
 • at Nordland rustes til å leve med klimaendringene
 • at endringer i sykdomsbilde og fremmede arter i naturen overvåkes
 • starte insentiver for hydrogenproduksjon i Glomfjord som miljøvennlig alternativ til fossilt drivstoff

 

Link til hele Programmet