De Grønne krever svar

Vi har stilt skriftlig spørsmål til fylkestinget angående Mistfjorden.

23. mai 2017

Miljøpartiet De Grønne ser med bekymring på det nye oppdrettsanlegget som er på plass ved Hallsteinhamn i Mistfjorden i Bodø. Ny informasjon om forholdene i fjorden reiser nye spørsmål rundt virksomheten. For å få klarhet i disse, er nedenstående spørsmål levert Nordland fylkeskommune fra Miljøpartiet De Grønne ved fylkestingrepresentant Bent Bakkan:

Nordland fylkeskommune ga i 2008 konsesjon til oppdrett av torsk ved Hallsteinhamn i Mistfjorden i Bodø kommune. Konsesjonen ble senere omgjort til laks, sjøørrett og regnbueørrett (matfisk og stamfisk) uten at konsesjonsmyndigheten fant grunn til å utrede konsekvensene av denne endringa. Maksimalt tillatt biomasse er satt til 3120 tonn.

Mattilsynet var først negative til tiltaket på grunn av strømforholdene i fjorden, men omgjorde vedtaket i oktober 2014. Anlegget ble påbegynt februar 2017.

Nord Universitet sitter nå på tolv års forskning på forholdene i Mistfjorden. Resultatene viser at bunnvannet i fjorden periodevis har et oksygennivå ned mot 30 %. 20 % regnes som et minimumsnivå for at organismer skal overleve i de dypeste vannmassene i fjorden. Nå frykter fiskere, naturvernere og lokalbefolkning at forråtnelsen fôr og avføring fra anlegget vil redusere oksygennivået ytterligere, noe som vil kunne få dramatiske konsekvenser for næringskjeden i fjorden. Dette er ikke adressert i konsesjonsbehandlinga av oppdrettsanlegget.

I terskelfjorden Masfjorden i Hordaland har Fylkesmannen nettopp bestemt å tvangsflytte to anlegg og pålagt tre andre å redusere produksjonen som følge av lavt oksygennivå i fjorden – nærmere bestemt 20 %.

Like øst for lokaliteten i Hallsteinhamn ligger grensa til Sjunkhatten nasjonalpark, mens i vest, mot munningen av Mistfjorden, er Karlsøyfjorden marine verneområde under opprettelse. Det er stor bekymring for at havstrømmene vil føre lus og avfall med seg både øst- og vestover og true det rike artsmangfoldet i umiddelbar nærhet til Hallsteinhamn. Bekymringen gjelder særlig påvirkningen anlegget kan ha på anadrome fiskeslag i vassdrag tilknytta Mistfjorden.

Ei aksjonsgruppe med representanter for lokalbefolkning, miljøorganisasjoner og yrkesfiskere er oppretta for å slå ring om det som oppleves som en trussel mot deres nærmiljø, naturverdier og livsgrunnlag.

Spørsmål:

1.     Mener fylkesråden at miljøhensynene per i dag er godt nok redegjort for, med bakgrunn i de endrede forutsetningene siden opprinnelig konsesjon ble gitt? Er den nye informasjonen i saken fortløpende vurdert av fylkeskommunen som konsesjonsmyndighet?

2.     Vil fylkeskommunen gjøre en ny vurdering av konsesjonstillatelsen i lys av ny informasjon og oppdatert kunnskap?