Framtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland

Fotocredit: Bent Bakkan

På Nordland fylkesting er den største saka så langt i år samferdselskartet for ferge og hurtigbåt. Saka har vakt harme i befolkninga, som føler seg tråkka på og ikkje hørt. Posisjonens, og derved fylkesrådets, innstilling ble vedtatt mot stemmene til Høyre, Frp, Rødt, Venstre og MDG.

11. oktober 2017

(se tv-sending fra fylkestinget)

Over mer enn to år har temaet blitt utreda (les saksdokumentene), men et par uker før fylkestingsamlinga i oktober 2017 la fylkesrådet fram ei sak med så mange feil og mangler at både Nordlands befolkning og opposisjonen på fylkestinget følte seg «tatt på senga» og har reagert med sinne og avsky.

Opposisjonens største partier, Høyre og Frp, ønsker å avvise hele saka, for å starte på nytt, mens de samarbeidende partiene Rødt, Venstre og MDG har valgt å stille et samlet forslag hvor man kommer med konstruktive forslag til det som angår Nordlandsekspressen (NEX I og NEX II), og ber om at folket blir hørt og tatt hensyn til før det totale rutekartet tegnes opp.

En rekordlang debatt ble ført da saka var oppe i fylkestinget i dag, 11. oktober 2017, og harde argumenter ble satt fram av posisjon såvel som opposisjon. Vi formidler her MDGs innlegg under saksbehandlingen:

«Fylkesordfører, i mitt innlegg, som er en del av fellesforslaget fra Venstre, Rødt og MDG, vil eg fokusere på bruk og overforbruk av den kloden som Nordland er en del av, og som også er nevnt i fylkesrådets forslag.

I samferdselsrusen etter de gode tider, har vi ofte lett for å ta det for gitt at vi alltid skal komme oss dit vi vil. Alle skal alltid ha rett til å bo hvor vi vil, jobbe der vi vil og reise på ferie dit vi vil og så ofte vi vil. Reisemønstrene vi har lagt oss til, og anser som menneskerettigheter kosta mer enn hva som er bærekraftig. Vi forbruker jordas ressurser som om vi hadde flere kloder å bruke av.

Joda, vi skal fortsatt operere NEX (Nordlandsekspressen) uten nulluslipp i tida som kjem. Men uten et bærekraftig forbruksmønster vil satsingen på næringslivet i Nordland sitt behov på lengre sikt være fånyttes. Det er trolig en del av bakgrunnen for at det i saksdokumentet står: ”Forslaget inneholder en omfattende satsing på mer miljøvennlig sjøtransport. Overgang til lav– og nullutslipp på ferjer og hurtigbåter utredes, ferjene på fv.17 prioriteres i overgangen til ny teknologi og anskaffelse av nye moderne Nordlandsekspresser inngår i saken.”

Vi utreder altså mens andre utfører. Det vil sannsynligvis i løpet av en uviss tid komme hurtigbåter som tilfredsstiller intensjonene delvis, men ennu ikkje på ei stund. Og Nordland har så langt latt minst ett ”tog” gå fra seg. Mens Nordland, ref sitatet over, utreder ny teknologi, er Sogn og Fjordane samt Sør-Trøndelag i gang med konkrete prosjekter hvor hydrogen skal produseres og båter som drives av hydrogen skal bygges. Private og offentlige aktører har gått sammen om realisering av ny teknologi – noe som også Nordland kunne gjort, om vi hadde like sterke intensjoner om å gjøre noe nå, som våre kolleger litt lengre sør har.

Blir det nye samferdselskartet tegna på den måten som fylkesrådets innstilling foreslår, vil Norges lengste kystfylke stå fast i fortida og bli akterutseilt av andre som når målene mens vi tenker på å nå dem.

Det er å håpe på at det samferdselskartet som nå skal tegnes, vil følges opp av konkrete handlinger som i praksis fører oss i retning av å oppfylle vår del av Parisavtalen, samtidig som Nordlands befolkning blir hørt og kjem seg både til jobb, til skole, til hytta og ut i naturen.»

Bent Bakkan
fylkestingrepresentant