Fylkesrådet forstår ikke alvoret i klima- og miljøkrisen

– Det er provoserende å høre SV si at fylkesrådet lytter til klimastreikerne når de ikke våger å innfri kravene deres.

Det sier Sirianna Stormo Pettersen, nyvalgt fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Nordland. Hun sikter til fylkesrådets nye politiske plattform, og målsettingen om 50 % utslippskutt innen 2030.

 

Bra med forpliktende mål, men …

Påtroppende gruppeleder Håkon Møller slutter seg til kritikken.

– Fylkesrådet skal ha ros for at de viser vilje til å forplikte seg på klima. Blant annet innfrir de endelig kravet vårt om å innføre årlige klimabudsjett, etter modell fra Oslo. Men når FN forteller at utslippene må halveres globalt, er det lite solidarisk av oss å legge oss på samme nivå. Da fylkestinget erklærte klima- og miljøkrise før sommeren, lovte fylkesrådet å jobbe for minst 60 % kutt. Nå senker de ambisjonsnivået. Det er uforståelig, sier Møller.

Pettersen og Møller påpeker også paradokset ved at petroleumsnæringa – ifølge Ap, Sp, SV og KrF – vil fortsette å være en av Norges viktigste næringer i mange tiår framover.

– Skal verden holde seg innenfor 1,5-gradersmålet, vil det få konsekvenser for utvinninga av olje og gass fra våre farvann. Det tar ikke fylkesrådet inn over seg. Her bryter de enda et av klimastreikernes krav, påpeker Pettersen.

 

– Faktafeil om skogbruket

Den politiske plattformen hevder videre at «aktivt skogbruk binder mer CO2 enn hva som gjøres gjennom vern». Faktafeil, mener Håkon Møller.

– Vi er varme tilhengere av økt bruk av tre som byggemateriale; det er både klimavennlig, positivt for verdiskapinga i Nordland og bidrar til sunne, helsefremmende bygg. Men det finnes ikke holdepunkt for å hevde at ukritisk produksjonsøkning kutter utslipp. Blant annet vet vi at jordsmonnet i skogen binder flere ganger så mye CO2 som selve trærne. Dette er karbon som i stor grad frigjøres ved industriell skogsdrift.

Møller mener fylkesrådet må forvente folkelig motstand på dette punktet.

– Vindkraftdebatten har vist at folk er opptatt av å slå ring om naturmangfoldet og friluftsverdiene. Når rådet vektlegger et ønske om kortsiktig, økonomisk gevinst i skognæringa, må de være forberedt på at folk mobiliserer for å ta vare på naturen.

 

– Tar ikke lederskap på miljø

De to fylkestingspolitikerne gir posisjonspartiene honnør for fokuset på grønt næringsliv i form av gründernettverk, bærekraftig reiseliv og satsing på arbeidsplasser i distriktene – for eksempel innen fiskeri og landbruk. Den politiske plattformen er sånn sett et godt utgangspunkt for samarbeid på fylkestinget, mener de.

– Plattformen inneholder mye bra på mange politikkområder. Vi vil bidra konstruktivt med ideer og forslag som kan gjøre fylkespolitikken bedre og grønnere. Samtidig frykter vi for at langsiktig bærekraft fortsatt vil bli nedprioritert. Denne plattformen bidrar dessverre ikke til at Nordland tar lederskap i det grønne skiftet, avslutter Møller.

9. oktober 2019