Fotocredit: Bent Bakkan

Gull av grønne skoger

Skogen vil spille en viktig rolle i det grønne skifte. Alt som i dag lages av olje kan også lages av tre. 

1. september 2017

Biomassen i skog binder karbon og gir skogen en viktig rolle i å bekjempe klimaendringene. Biologiske organismer fra skog og biomasse er viktige fornybare ressurser og bør utnyttes bedre enn i dag. Men at det er viktig og riktig, betyr ikke at det skjer av seg selv.

I Sverige og Finland investeres det for mer enn 47 milliarder i ny treforedlingsindustri, og sektoren har god lønnsomhet. Det er et paradoks at oljefondet har investerer til sammen 22,2 milliarder i svensk og finsk skogindustri, mens bare 97 millioner er investert hjemme. De Grønne var skuffet over at skogmeldingen ikke i større grad la opp til flere bærekraftige arbeidsplasser. MDG fremmet et eget forslag med flere konkrete næringspolitiske grep, for å stimulere etterspørselen etter grønne trebaserte produkter og styrke forskning, utvikling og innovasjon.

De Grønne vil at det i plan- og bygningsloven, skal stilles krav til bruk av fornybare ressurser. Vi vil at det i offentlige innkjøp skal brukes mer tre, og det må setters konkrete måltall og virkemidler for dette. Det må enkelt sagt bygges mer i tre, og det er god politikk å legge til rette for det. Vi vil også at skatter og avgifter må tilpasses med tanke på å fremme fornybare energikilder.

De Grønne ønsker å opprette et Bionova, som kan bidra med kompetanse og investeringsstøtte der det trengs for bedrifter i bioøkonomien.

Vi ønsker å kartlegge naturen bedre, for å gjøre skogvernet mer effektivt. Hvis vi vet hva slags naturtyper og arter vi har i Norge, kan vi verne representative utvalg basert på kunnskap. Det er mest logisk å verne litt av alt vi har, heller enn å sette en strek og verne for å oppnå en vedtatt prosentsats.

Sammen kan vi lage gull av den grønne skogen, alt som trengs er politisk vilje.

Av Toine C. Sannes
MDG Nordlands førstekandidat til stortingsvalget 2017