Helgeland fortjener to sykehus

Miljøpartiet De Grønne i Nordland støtter fylkesrådets forslag til vedtak i saken om sykehusstruktur på Helgeland

3. desember 2019

Helgeland har spesielle forhold som avstander som tilsvarer at det blir feil å tvinge regionen inn i en ensykehusmodell, derfor gå vi inn for en tosykehusmodell med det største sykehuset sør for korgenfjellet og et akuttsykehus i Mo i Rana. 

«Intensjonen med forslaget om et stort sykehus sør for Korgenfjellet og et mindre sykehus i Mo i Rana er å gi hele befolkninga på Helgeland et trygt og godt helsetilbud» -det sier fungerende gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne Sirianna Stormo Pettersen.

 

Styret i helgelandssykehuset har flyttet tyngden i modellen sør for Korgenfjellet, og dette vedtaket tar vi til følge. 

Vedtaket i fylkestinget, som MDG stemte for, ivaretar nødvendigheten for en løsning for hele Helgeland og et tilgjengelig sykehustilbud til hele Helgeland. Vedtaket ivaretar også hensynet til rekruttering og bevaring av fagmiljø. Sistnevnte er også viktig for at sykehustilbudet skal ha en god faglig kvalitet. 

Følgende ble vedtatt av fylkestinget: 

 

 • Fylkestinget i Nordland mener det må det legges avgjørende vekt på å gi befolkningen på hele Helgeland et trygt og fremtidsrettet helsetilbud når vedtak om ny sykehusstruktur skal fattes. Dette innbefatter et godt fødetilbud og tjenester innen psykiatri og rus.
 • Styret i Helgelandssykehuset behandlet sak 115/2019: Helgelandssykehuset 2025 – Anbefaling om struktur og lokalisering i møtet 28.11.2019. Flertallet vedtok modell 2a (2), stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.
 • Fylkestinget legger styrets vedtak til grunn, og vil i tillegg understreke viktigheten av at det må være et akuttsykehus i Mo i Rana. Fylkesrådet vil samtidig be om at det ortopediske miljøet videreutvikles ved dette akuttsykehuset.
 • Fylkestinget ber om at det er fødetilbud ved begge sykehus.
 • Fylkestinget ber om at nytt DMS vurderes i Mosjøen i arbeidet med prosjektet Helgelandssykehuset 2025.
 • Fylkestinget ber om at Helse Nord videreutvikler det distriktspsykiatriske miljøet i Mosjøen. Helse Nord bør bygge opp et tungt fagmiljø knyttet til psykiatri og rus i Mosjøen. Dette må være en viktig del av prosjektet Helgelandssykehuset 2025.
 • For å gi befolkningen et nært og godt helsetilbud, er det viktig at de distriktsmedisinske sentrene gis et bredt innhold slik at mest mulig helsetjenester kan tilbys nært hjemsted. Samtidig må det sikres et tilstrekkelig pasientgrunnlag til å opprettholde akuttsykehus.
 • Rekruttering er en av de store utfordringer for helsevesenet i årene fremover. Fylkestinget understreker viktigheten av at Helse Nord har et særskilt fokus på rekruttering til spesialisthelsetjenesten i Helgelandssykehuset.
 • Fylkestinget ber om at Helgelandssykehuset følger opp samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune knyttet til økt antall læreplasser.
 • Helgeland er en stor region med spredt befolkning. Dette stiller store krav til at det prehospitale tilbudet. Tilbudet må gjennomgås, styrkes og tilpasses den nye sykehusstrukturen. Fylkestinget har tidligere tatt opp at det må etableres gode og sikre transportordninger med tilstrekkelig kapasitet for ambulansetjenester og annen pasienttransport for hele Helgeland.
 • Fylkestinget i Nordland ber om at fylkesrådet har tett dialog med kommunene som mister sitt sykehus, og sammen med kommunene vurderer hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes.
 • Nedlegging av sykehus medfører ytterligere tap av statlige kompetansearbeidsplasser i kommunene som rammes. Fylkestinget i Nordland forventer at staten har et særskilt fokus på etablering av statlige arbeidsplasser i de aktuelle kommunene. Fylkestinget ber om at fylkesrådet går i dialog med statlige myndigheter knyttet til avbøtende tiltak.