– Klimapolitisk skyggeboksing fra fylkesrådet

7. desember 2020

Nordland fylkesting har vedtatt at klimagassutslippene i fylket skal kuttes med 60 % innen 2030. Miljøpartiet De Grønne ber fylkesrådet vise hvordan målet skal nås.

– Innad i fylkeskommunen gjøres det mye bra på klima, og det er ingen tvil om at fylkesrådet jobber aktivt for å nå klimamålene for fylkeskommunens egen virksomhet. Men for nordlandssamfunnet som helhet viser ikke utslippstallene noen tydelig nedadgående trend.

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

I høst har fylkesrådet for første gang lagt frem et eget klimabudsjett for egen virksomhet. Det viser veien mot store utslippskutt de neste årene. Men fylkeskommunen har også et stort ansvar for utviklingen i fylket som helhet, mener Møller.

– I 2019 vedtok fylkestinget, etter forslag fra De Grønne, et mål om 60 % utslippskutt for Nordland fylke. Det målet har store konsekvenser for fylkeskommunen som samfunnsutvikler, enten det gjelder næringsutvikling, arealpolitikk eller transportplanlegging. Fylkesrådet har valgt å videreføre målet, nå er det på tide at de viser kortene og forklarer hvordan de har tenkt å nå det.

Vil ha klimabudsjett for hele Nordland

Første steg er å utarbeide klimabudsjett for fylkeskommunen som geografisk område, hevder Møller, og viser til Bodø kommune – der han selv sitter som leder for kommunens plan- og miljøutvalg.

– Bodø kommune har utarbeidet et klimabudsjett for hele Bodø-samfunnet som forplikter kommunen til å ta en aktiv rolle som pådriver og bindeledd. Kommunen har også gjort klima til et gjennomgående tema i alle kommunens planer. Dit må vi også komme i fylkeskommunen, sier Møller, og fortsetter:

– Fylkestinget i Vestland vedtar før jul at de skal ha klimabudsjett for hele Vestland fylke. Nordland bør ikke være noe dårligere. Uten konkrete tiltak og tallfestede utslippskutt driver vi i realiteten klimapolitisk skyggeboksing.

Store forventninger til ny plan

Ny regional plan for klima og miljø er nå på høring. Håkon Møller har forventninger om at Nordland fylkeskommune gjennom planen tar større eierskap til utviklingen i fylket sett under ett.

– Verden har ti år på seg til å halvere utslippene. Skal Norge og Nordland gjøre sitt, bør både regjering og fylkesråd bli mer konkrete i klimapolitikken. Det som i høringsutkastet til den nye planen omtales som et handlingsprogram, må oppgraderes til et forpliktende veikart mot målet om 60 % kutt i hele fylket, avslutter Møller.