Fotocredit:

MDG med krass kritikk – vurderer mistillit mot fylkesråden

Fylkesråden for næring har latt seg bruke i en pågående konflikt mellom mineralnæringa og reindrifta, mener Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget. – En svært alvorlig og grov sak, sier Håkon Møller, gruppeleder i MDG.

8. april 2024

7. februar i år signerte Bjørn Larsen, fylkesråd for næring, et brev til Direktoratet for Mineralforvaltning. I brevet ber fylkesråden om prioritert saksbehandling av SMA Nordlands søknad om uttak av dolomitt ved Ljøsenhammeren i Bodø. Samtidig lå søker i en åpen konflikt med Saltfjellet reinbeitedistrikt om bruken av arealene.

Fylkesråden lar seg bruke av private næringsinteresser, hevder Miljøpartiet De Grønne.

– Her har fylkesråden valgt side i en pågående, uløst konflikt mellom mineralindustri og reindrift. Det er både uryddig og unødvendig å vikle Nordland fylkeskommune inn i en slik strid, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

– Vi må kunne forvente at ledende fylkespolitikere trår varsomt i saker som berører reindriftsnæringa. I tillegg er uttalelsen klart i strid med arealpolitikken fylkestinget sjøl har vedtatt, som sier at arealplanlegginga skal sikre ressursgrunnlaget for reindrifta, sier Møller.

 

Vurderer mistillitsforslag

I fjor høst kom NIBIO med en utredning som vurderer konsekvensene av det planlagte dolomittbruddet. Den viser at det kan bli svært vanskelig å få til sameksistens mellom reindrift og mineralindustri.

– Fylkesråden mener tydeligvis at det ikke vil skade reindrifta om et dolomittbrudd etableres midt i flyttleia. Jeg skulle gjerne visst hvor fylkesråden har det fra. NIBIO-rapporten viser at dolomittbruddet står i fare for å gjøre store beitearealer utilgjengelig for reindrifta. Og direktoratet sier selv at det er usikkert om det finnes avbøtende tiltak som kan kompensere reinbeitedistriktet for et slikt inngrep.

Møller sier han forventer at fylkesråden trekker tilbake uttalelsen fra februar. I ytterste konsekvens vil De Grønne vurdere å fremme mistillitsforslag mot fylkesråden.

Det vil i så fall være første gang siden 2011 at Nordland fylkesting stemmer over et mistillitsforslag.

– Fylkesråden har enten latt være å sette seg inn i en kompleks sak han har valgt å mene noe om, eller bevisst tilsidesatt behovene til ei næring som har krav på et særskilt vern i møte med storsamfunnet. Begge deler er like grovt, og bør være vanskelig å forsvare både for Bjørn Larsen selv, for resten av rådet og for posisjonens politikere på fylkestinget, sier Møller.