Nordland MDG støtter Tromsø-erklæringa

Stopp ranet av kysten vår!

Styret i Miljøpartiet De Grønne Nordland støtter oppropet til Tromsø-erklæringa.

Deltakerloven, Havressursloven og Fiskesalgslagsloven er med på å sikre bosettingen og næringsgrunnlaget langs kysten – og sikrer fellesskapets eierskap til fiskeressursene. Dette lovverket skal respekteres og etterleves.

Lovverket skal på nevnte områder beholdes som i dag, for å unngå at EØS-avtalen skal åpne for utenlandsk eierskap til fiskeressursene.

Tveterås-utvalgets innstilling, som i korte trekke går ut på at også fiskematindustrien, og ikke bare aktive fiskere, kan eie kvoter, truer kystbefolkningens livsgrunnlag, og må avvises. Prinsippene for fordeling av fiskekvoter og fiskerettigheter må gjennomgås på nytt, slik at en større andel av verdiskapningen kommer de fiskeri og sjømatavhengige lokalsamfunnene langs hele kysten til gode. Det handler om forvaltningen av de verdiene som sikrer bosetting og livsgrunnlag langs kysten.

Regjeringen må følge lovverket og respektere folkets vilje i forvaltningen av vår viktigste, evig fornybare ressurs.

Tenk nytt – stem grønt!

MDGNOR_ALLE01