Nominasjonskomiteens begrunnelse

29. oktober 2020

28. oktober 2020

Nordland MDGs nominasjonskomité presenterer med dette sin innstilling til stortingslisten for 2021

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å kunne presentere en liste som representerer hele Nordland,
som har mest mulig variasjon i forhold til kjønn, alder, geografi,, etnisitet, seksualitet og funksjon. Vi
mener dette gjenspeiles i helheten i listen.
I tillegg har nominasjonskomiteen lagt vekt på at listens toppkandidater er personer med stort engasjement som vil inspirere våre medlemmer og velgere, og motivere og støtte hverandre. Listen har delt innstilling på 1. plass, hvor Malin Abrahamsen, Tom-Viggo Risholm og Monica Kvåle ønsket Toine C. Sannes som 1. kandidat, og Christopher Hermansen og Bror Martin Hansen ønsket Thomas Johansen som 1. kandidat.
Den hele listen er presentert først, fulgt av en beskrivelse av prosessen, og en presentasjon av de
øverste kandidatene.
Nominasjonskomiteen takker for tilliten, og ønsker alle sammen et godt nominasjonsmøte og et
knallsterkt stortingsvalg 2021.
På vegne av nominasjonskomiteen,
Malin Abrahamsen
Leder

Dette er nominasjonskomiteens innstilling:

Nominasjonskomiteens arbeid

Nominasjonskomiteen er valgt av årsmøtet. Det har vært noen endringer i komiteens sammensetning underveis. Det ble ved årsmøtet ikke valgt vara, og nominasjonskomiteen henvendte seg til styret i MDG Nordland ved Thomas Johansen for å be om at styret rettet opp i det. Etter innspill fra valgkomiteen har styret valgt til vara Dag Bastholm, og Espen Seierstad. Etter en diskusjon i komiteen i September tok Malin Abrahamsen (da nestleder) over som leder for Bror martin Hanssen. Ett medlem av komiteen har trukket seg før nominasjonsmøtet, men har ikke blitt erstattet av vara siden komiteens arbeid da var ferdigstilt.

Nominasjonskomiteens arbeid startet i mars. Det ble utarbeidet en liste med kriterier til toppkandidaten, kandidatene på de øverste fem plassene, og øvrige kandidater. Det har også vært definert kriterier til listen som helhet. Disse kriteriene baseres på retningslinjene for nominasjonsprosessen til stortingsvalget 2021.

Nominasjonskomiteen gikk i løpet av våren ut med forespørsel til medlemmer og lokallag i Nordland om innspill til kandidater. Disse forslagene er blitt hentet inn via et Google-skjema som er sendt ut på e-post, delt på fylkeslagets nettside, og interne Facebook-grupper relatert til MDG Nordland og lokallag. Komiteen har fulgt opp lokallagene for å oppfordre til lokal aktivitet og engasjement rundt prosessen. For å øke engasjementet ble det også laget en video med oppfordring om å sende inn forslag til kandidater, som ble delt på Facebook. Totalt fikk nominasjonskomiteen inn 41 forslag på 35 kandidater.

Før intervjuprosessen ble startet utarbeidet vi to maler til intervju av kandidater – én til kandidater som ønsket å stå langt oppe på listen, og én til kandidater lengre ned på listen – basert på kriteriene til kandidatene. Disse har blitt brukt ved intervjuer for å sørge for at alle kandidatene får anledning til å svare på de samme spørsmålene, selv om dette ikke har begrenset komiteens mulighet til å stille spørsmål ut over denne listen ved behov.

Intervjuer av toppkandidater og kandidater til plasser høyt på listen har vært gjennomført med flest mulig av komiteens medlemmer til stede, fysisk og/eller via Zoom. Det har vært gjennomført 6 intervjuer av kandidater til listens øverste 5 plasser. 12 kandidater har blitt intervjuet via Zoom, hvor nominasjonskomiteens medlemmer har gjennomført intervjuene to-og-to. 10 kandidater har blitt intervjuet over telefon. Denne fordelingen er basert dels på kandidatens ambisjoner i forhold til listeplassering, og dels på praktiske forhold. Etter intervjuene har kandidatene blitt vurdert opp mot kriteriene til kandidatene, og listen som helhet.

Etter at nominasjonskomiteens innstilling ble sendt ut 04 oktober ble det oppdaget at kandidatene som var innstilt på delt 3. plass ikke ønsket å bli vurdert til denne plasseringen. Nominasjonskomiteen valgte da å trekke opp kandidatene på de påfølgende plassene én plassering. Det er derfor en tom plass på listens 15. plass som kan fylles på nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteens begrunnelse

For listen som helhet har nominasjonskomiteen lagt vekt på å kunne presentere en liste som er mangfoldig, og som har mest mulig variasjon i forhold til kjønn, alder og geografi. I tillegg skal listen representere et bredest mulig spekter av velgerne med tanke på f.eks etnisitet, kulturell bakgrunn, seksualitet, yrkeserfaring og funksjon.

Dessverre har ikke alle områder av Nordland vært representert blant kandidatene til listen, men nominasjonskomiteens forslag til liste har like fullt en god geografisk spredning. Det har også vært få kandidater i den eldste aldersgruppen, men ellers er listen godt balansert med tanke på alder. Nominasjonskomiteen har ikke hatt som kriterie at annenhver kandidat på listen skal være mann og kvinne, men kjønnsbalanse har selvfølgelig vært viktig.

Blant toppkandidatene har vi lagt særlig vekt på kandidatenes arbeidskapasitet, motivasjon, politiske erfaring og teft, integritet og kommunikasjonsevner. Det har også vært viktig at kandidatene kan utfylle hverandre, og fungere som et godt team under valgkampen og etter.

De øverste kandidatene: 

Toine C. Sannes

1. Toine C. Sannes

Toine er folkevalgt i Sortland, og sitter i kommunestyret, driftsutvalget, styret til Sortland Havn og i Møysalen Nasjonalparkstyre.

Hun stiftet Sortland MDG i 2014 og var lokallagsleder frem til 2020, og er nå ordinært styremedlem. I 2015 ble hun valgt inn i styret i Nordland MDG.

Toine er nå i sin femte periode som fast medlem i Sentralstyret, og har deltatt i Landsstyret et år lengre. I sentralstyret har hun vært leder av lønnsutvalget, hun var initiativtaker til Nordområdeutvalget og var èn av medlemmene i utvalget. Hun er partiets nasjonale fiskeripolitiske talsperson.
Toine var Nordland sin toppkandidat ved Stortingsvalget i 2017.

Nominasjonskomiteen​ anerkjenner Toine som en av MDG Nordlands best profilerte og erfarne politikere. Hun er synlig i media og løfter effektivt saker som er viktige for MDG og Nordland, og har vært en viktig stemme som partiets fiskeripolitiske talsperson. Hun har lang erfaring som leder, og er en tydelig og uredd person. Nominasjonskomiteen anser at Toine vil være en synlig og effektiv 1. kandidat under valgkampen som kan kommunisere godt med våre velgere, og gjøre en god jobb med å fronte MDG generelt og MDG Nordland spesielt

Thomas Johansen

1. Thomas Johansen

Thomas er fra Kjøpsvik, et lite industristed sør for Narvik.

Han ble i 1995 utdannet som kjemisk prosessoperatør, og har 20 års fartstid som operatør og skiftleder i norsk tungindustri. I 2019 tok han en bachelor i barnevern ved UiT, og har jobbet i to år som saksbehandler i kommunalt barnevern. Nå er han ansatt i en ideell stiftelse som miljøterapeut for ungdom med rus og adferdsproblematikk.

Thomas er leder i MDG Nordland, og har vært styremedlem siden 2018. Han leder brukerrådet til Statens helsetilsyn, er med i rådgivende utvalg for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og har vært med å skrevet NOU om rammebetingelser for fosterhjem. Han har et bredt politisk nettverk nasjonalt.

Nominasjonskomiteen​ vurderer Thomas som en god 1. kandidat på grunn av hans store arbeidskapasitet og lange erfaring med politisk arbeid, også utenfor MDG. Han har ledererfaring, men er også en utpreget brobygger som mestrer å samarbeide og inkludere forskjellige mennesker. Dette gjør Thomas til en 1. kandidat som kan samle og engasjere medlemmer og velgere under valgkampen.

Paro Lyngmo

2. Paro Lyngmo

Paro N. Lyngmo er folkevalgt i Bodø, hvor hun er bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og gruppeleder for posisjonen. Hun er nestleder i fylkesstyret og vara til styret i Bodø MDG.
Paro ledet i 2020 TV-aksjonen i Bodø kommune, og jobber ellers som selvstendig næringsdrivende. Hun er daglig leder i Stemmeprakt AS, gründer av formidlingskonseptet "Få det sagt", og jobber med foredrag, kursing og coaching innen formidling og kommunikasjon.

Nominasjonskomiteen​ anser Paro for å være en talentfull og engasjerende politiker. Hun har god erfaring som lokalpolitiker i Bodø, er løsningsorientert og håndterer tverrpolitisk arbeid godt. Hun er en dyktig og tillitsvekkende formidler med stor appell. Paros
engasjement, synlighet og erfaring, kombinert med gode kommunikasjons- og lederegenskaper, gjør henne til en naturlig kandidat høyt på listen.

3. Håkon Møller

Håkon Møller

Håkon har vært bystyrerepresentant og leder for Bodø kommunes planutvalg siden 2015. Siden 2019 er han gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting. Han har vært medlem av De Grønne siden 2013.

Håkon har studert språk og historie, men valgte etter hvert å satse på musikk, og jobbet heltid som frilansmusiker i seks år

Håkon er gift og har to barn.

Nominasjonskomiteen​ anser Håkon som en dyktig og profilert politiker, som har solid erfaring med politisk arbeid, også tverrpolitisk. Han har politisk teft og en spesielt god evne til å løfte saker i media. Håkon er en samlende og engasjerende person som kan bidra sterkt med å mobilisere medlemmer og velgere.

4. Danielle Johanna Hansen

Danielle Johanna Hansen

Danielle har engasjert seg i GU og MDG siden 2016. Hun er første vara til Bodø bystyre og vara til samfunnsutvalget og råd for rus og psykisk helse. Hun er også styremedlem i Grønt Kvinnenettverk, og tidligere leder i Grønn Ungdom Nordland.

Danielle brenner blant annet for et levende kulturliv og et større fokus på psykisk helse, og hun er aktiv innenfor brukermedvirkning ved Nordlandssykehuset.

Nominasjonskomiteen​ anerkjenner Danielles raske politiske utvikling og sterke rolle både som ungdomspolitiker, internt i MDG, og i lokalpolitikken. Danielle er en dyktig debattant og politiker, med stort pågangsmot, engasjement og arbeidskapasitet. Danielle er særlig synlig og kjent blant våre yngre velgere, og vil være en tydelig og viktig stemme i valgkampen.

5. Robert Svendsen

Robert Svendsen flyttet til Andøya i Vesterålen i 2012.

Til kommunevalget i 2015 startet han sammen med gode venner opp lokallaget til Miljøpartiet De Grønne i Andøy. Robert ble valgt inn som førstekandidat og er nå på sin andre periode som kommunepolitiker i Andøy.

Robert er utdannet naturforvalter med tilleggsutdannelse innen geografiske informasjonssystemer og samfunnsplanlegging.

Han har jobbet 10 år som klima, miljø, beredskap og planrådgiver i kommunen. I dag er han daglig leder i Q-separator systems AS som jobber med separering av blautgjødsel og renseanlegg for kommunale avløp.
Robert liker å finne på ting som å starte klatreklubb, filmklubb, cateringfirma, popup-restaurant, cafe, renovere kjøkken på samfunnshus og bygge mobil pizzaovn, minisagbruk og sånne ting.

Nominasjonskomiteen​ anser Robert som en dyktig lokalpolitiker, med erfaring fra og kunnskap om både politikk og forvaltning. Han er uredd og tydelig i sine uttalelser og har høy troverdighet. Roberts store arbeidskapasitet, engasjement og initiativ gjør ham til en kvalifisert og sterk kandidat.

Nominasjonskomiteen består av

Malin Abrahamsen (leder), m.t.abrahamsen@outlook.com
Monica Kvåle
Bror Martin Hanssen
Christopher Hermansen (GU)
Tom-Viggo Risholm
Dag Bastholm (vara)
Espen Seierstad (vara)