Nordland erkjenner klima og miljøkrise!

Sist fylkestinget fikk vi gjennomslag for å erkjenne klima og miljøkrise i Nordland!
Vi har bare en representant og selv med det får man gode viktige gjennomslag, verden er i endring og vi må gjøre vår del for å minske utslippene våre. I forslaget er det blant annet 60% utslippskutt innen 2030 og vi skal få en plan for å hindre tap av artsmangfoldet i fylket.

 

FB video om Klima og Miljøkrise

11. juli 2019

Saksdokument ligger her

Vedtaket lyder:

«Nordland fylkesting erklærer at vi nå lever i en klima- og miljøkrise.
Derfor må vi ha konkrete planer for hvor mye utslippskutt vi skal gjøre, og hvordan vi skal
gjøre dette år for år fremover.

Målsettingen skal være 60% klimakutt fram mot 2030 i Nordland.
Fylkeskommunen må iverksette kommunikasjons- og handlingskampanjer rettet mot
innbyggerne for å veilede i overgangen til lavutslippssamfunnet. Alvorlighetsgraden må
komme tydelig frem.

Fylkeskommunen må innhente faglig ekspertise for å utforme denne
informasjonen. Administrasjonen bes om å lage et budsjett og en plan for dette arbeidet.
Nordland fylkeskommune må kartlegge artsmangfoldet i eget fylke, og lage en plan for
hvordan man skal sørge for at tapet av artsmangfold ikke skjer i vår egen nærnatur.»

Grønn politikk er viktig, stem Miljøpartiet De Grønne!