Nordland – med sus av hav

BENT_BAKKAN_20150710
Med basis i havets fornybare ressurser, skal framtidas grønne næringsliv utvikles. Bent Bakkan, førstekandidat MDG Nordland.

Onsdag 30. juli ble kronikken av Bent Bakkan publisert i Avisa Nordland.

Våre største fornybare ressurser finnes i havet. Nordland fylke, med kyst fra Brønnøysund i sør til Andenes i nord, kan bli verdensledende innen marine næringer. For å komme dit må vi satse på god og langsiktig næringsutvikling, fornybare transportløsninger og ikke minst: de gode, livskraftige lokalsamfunnene.

I NORDLAND skal vi fortsette å høste av de store marine, fornybare ressursene som våre forgjengere gjorde. Forutsetningen er imidlertid en mer foroverlent og kunnskapsbasert politisk styring av landet og fylket enn i dag. Med den blåblå regjeringen strupes Nordland for penger, i håp om at fylkeskommunen en dag skal bli overflødig. Det setter en brems på utviklingen i hele regionen.

HER HJEMME i fylket må vi vi ta vårt ansvar for å ivareta folks livsgrunnlag både i dag og i framtida. Miljøpartiet De Grønne ønsker å stimulere til utvikling av nye og bærekraftige næringer. Men også de gode tradisjonene må bestå, og vil være bærebjelken i framtida. Kystfisket må videreutvikles og fortsatt være beskyttet av blant annet råfiskloven og deltakerloven.

FRAMTIDAS NORDLAND må ha trygge tettsteder som dyrker sine særpreg. Byer og større tettsteder i Nordland bør ha sentrumsområder uten fossile biler. Ved å tilrettelegge for mer fornuftig parkering, ladestasjoner for elbil, utvikling av utstrakt gang- og sykkelveinett, og styrket satsing på kollektivtransport, kan fylket skape mange trygge lokalsamfunn med særpreg, som både er gode å bo i og spennende for turister å besøke.

OM VI mener alvor med en fornybar framtid må vi satse på den rene og bærekraftige matproduksjonen. Det er ikke bærekraftig å bygge ned matjord på land, eller å fortsette å forurense fjorder og hav med åpne oppdrettsanlegg. Vi ser allerede de første vellykka resultatene av satsing på lukkede anlegg. Videre utvikling av landbaserte anlegg med god dyrehelse kan gjøre oppdrettsfisk fra Nordland til verdens beste. Langs hele Nordlandskysten finnes dyktige og profesjonelle aktører som ønsker å være med på denne utviklingen.

I SEINERE tid har det blitt rettet fokus på turistfisket, der det hentes opp og eksporteres langt mer enn det som er tillat. Mens tradisjonelt fiske har blitt gode på å ta vare på hele fisken, foregår det en enorm sløsing med ressursene innen turistfisket. Det er anslått at kun en sjettedel av fisken utnyttes. Med bedre regulering og tilrettelegging,  kan turistfiske bli viktig for lokalsamfunnene i Nordland. Turistene behøver mer enn båt og fiskeutstyr når de er på besøk, og både hvalsafari, nordlysekspedisjoner, guidede kajakk- og fjellturer, fjellklatring og grottevandring er eksempler på opplevelser som allerede i dag bidrar til viktig reiseliv.

NÅR VERDENS sterkeste region innen marine næringer og havbasert energiproduskjon skal skapes,  må det også rekrutteres flere kreative hoder og flinke hender. De Grønne er klare på at Norge må investere i forskning og utvikling av havbasert energi nå, mens vi fortsatt har økonomisk kraft til det. En omlegging av innovasjonsmidler er det grønne skiftet i praksis. Nordland, med lengst kystlinje av alle fylker i landet, må være på banen for å gjøre seg ledende på området. Ved at politikken samarbeider med næringsliv og lokalsamfunn kan vi gi regionen vår nye jobber.

TIL SIST trenger et framtidsrettet næringsliv en politisk vilje til å utvikle framtidas transport av både personer og gods. Det kan synes som dagens fylkespolitikere har glemt at vi bor i et kystfylke. Det er et paradoks at det stadig vekk velges transport på smale veier i stedet for på sjøen, som våre øysamfunn gir mulighet til. Elektrifisering av Nordlandsbanen, videreføring av jernbanen nordover og etablering av flere godsbåtruter er viktige saker for De Grønne.

MILJØPARTIET DE GRØNNE i Nordland vil jobbe for langt mer samarbeid på tvers av partier, næringer og lokalsamfunn for å ta vare på den jorda vi har, også for framtidige generasjoner. Målet vårt er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Derfor går De Grønne i Nordland til valg på grønn næringsutvikling, klimavennlig samferdsel og livskraftige lokalsamfunn, som er av stor betydning når vi sammen skal skape et enda bedre Nordland – med sus av hav.

- Vi trenger et framtidsrettet næringsliv og en politisk vilje til å utvikle framtidas transport av både personer og gods.

- Med den blåblå regjeringen strupes Nordland for penger, i håp om at fylkeskommunen en dag skal bli overflødig. Det setter en brems på utviklingen i hele regionen.