Nye resolusjoner vedtatt

Fisken skal foredles lokalt – trålstigen er ikke framtidsretta

Etter Tveteråsutvalgets Sjømatmelding fikk regjeringa av Stortinget i oppdrag å nedsette en ekspertgruppe, den såkalte Pliktkommisjonen, for å se på og gi råd om praktisk fiskeripolitikk. Kommisjonen ble blant annet bedt om å vurdere hvordan pliktsystemet har fungert, samfunnsmessige forhold ved å oppheve pliktsystemet og ikke minst hvordan det kan bidra til bosetting og sysselsetting på kysten.

Medlem av resolusjonsredaksjonen Toine C. Sannes legger fram resolusjonen "Fisken skal foredles lokalt - trålstigen er ikke framtidsretta"
Medlem av resolusjonsredaksjonen Toine C. Sannes legger fram resolusjonen «Fisken skal foredles lokalt – trålstigen er ikke framtidsretta»

Kommisjonen har konkludert med at pliktene ikke har fungert etter sin hensikt og foreslår å oppheve trålernes forpliktelser mot at 15-25% av kvoten forbeholdes fiskeindustrien.

Miljøpartiet De Grønne er uenig i pliktkommisjonens forslag. Løsninga ligger ikke i å frita trålerflåten fra sine forpliktelser. Tvert om. Trålernes kvoter som ikke landes i tråd med formålet “å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstoff tilførsel», må omfordeles til andre fartøyer som kan sikre dette.

Miljøpartiet De Grønne vil ha levende kystsamfunn med trygge, moderne og lønnsomme arbeidsplasser der fisken foredles lokalt, og gir verdiskapning til landsdelen. Da må fiskeindustrien sikres ferskt råstoff.

MDG ønsker derfor en revisjon av delings brøken mellom trål- og kystflåte. Å flytte kvoter fra trål til kystflåten, er riktig av flere grunner. Kystflåten har minst miljøpåvirkning og er den som leverer kvaliteten som fiskeindustrien er avhengig av.

Det er også kystflåten som i størst grad bidrar til nødvendig rekruttering til fiskeryrket, gjennom å slippe ungdom til med egen båt og kvote.


Et fremtidsrettet stambanenett i Nord-Norge

MDG arbeider for raskest mulig utredning av et norsk stambanenett, i forlengelse av Fauske nordover, fortrinnsvis høyhastighetstog.

Moderne baner tilrettelagt for konkurransedyktig person- og godstrafikk er et viktig miljø- og klimatiltak, og kan kutte avstandsulemper, gi nye bo-, arbeids- og kompetanseområder, styrke norsk konkurransekraft og bli en kraftig motor for den videre samfunns- og næringsutviklingen.


Grønt næringsliv i Nord, ikke ny oljeutvinning

Om klimamålene skal nås kan ingen nye oljefelt åpnes. Vekst i petroleumsinvesteringene vil også medføre at Norge binder opp verdifull kompetanse, arbeidskraft og kapital i usikre og kortsiktige arbeidsplasser. Det må planlegges med lengre horisont for en framtid med et næringsliv som takler omstillinger og har mulighet til å leve etter bærekraftige prinsipper.

I Nordland vil arbeiderpartiet fortsatt satse på oljearbeidsplasser og forberede oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er uansvarlig og vil gå ut over utviklingen av arbeidsplasser innen fornybare næringer.

Ingen landsdeler har så mangfoldig naturrikdom, med mineraler og biologiske ressurser, urørt natur for turisme, og stort potensial for miljøvennlig krafteksport som Nord-Norge. Det må satses mye mer på forskning og utvikling i Nord-Norge. Da kan vi selge teknisk kunnskap, teknologi og erfaring til andre land  på alt fra byggeteknikker og transport til landbruk og fiskeri i arktisk klima.

Et flertall av delegatene til LOs landskongress har nå gått mot utvinning i disse områdene. Tunge forbund som Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Tjenestemannslag har sagt at de vil verne LoVeSe mot framtidig oljevirksomhet. I forkant av LO-kongressen neste år har Fagforbundet levert et forslag om at «Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Paris-avtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder».

Motstanden er også økende lokalt. Alle kommunene i Lofoten er nå mot en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark har også sluttet seg til dette kravet. Nå har Nordland Arbeiderparti et spesielt ansvar for å vise at Norge er mye mer enn olje og gass.

Miljøpartiet De Grønne vil at Lofoten, Vesterålen og Senja skal få varig vern mot oljeutvinning. Det samme krever vi for Barentshavet. Vi utfordrer alle miljøengasjerte politiske parti til å gå inn for en fossilfri framtid i hele Nord-Norge og i stedet satse på utvikling av bærekraftige arbeidsplasser.