Uttalelse 1: Nord-Norgebanen – for ei bærekraftig og verdiskapende framtid

9. mars 2016

Nord-Norgebanen – for ei bærekraftig og verdiskapende framtid

Nordnorge bidrar til større og større andeler av landets BNP. Det er på høy tid å etablere jernbane, for gjennomgående transport i det fylket som øker mest på eksport i hele landet.

Det bør utarbeides ny konseptvalgutredning for jernbane på strekningen Fauske-Narvik-Tromsø som en del av

Nasjonal Transportplan, NTP 2018 – 2029. Svært mange forutsetninger har endret seg positivt til fordel for jernbane siden siste utredning for snart 25 år siden.

COP 21 (også kalt Parisavtalen), desember 2015, stiller krav om bærekraftig utvikling i transportsektoren. Høyhastighetstog kan bli et realistisk alternativ til fly. Innen en rekke næringer i nord forventes det stor økning i eksportverdien fram til 2050. Vi vil her framheve sjømatindustrien. I dag transporteres mye fisk- og havmatprodukter med tog fra Narvik, via Sverige, til Alnabru i Oslo. Fraktruta bruker nesten ett døgn. Med en fremtidig Nord-Norgebane vil transporttiden reduseres med nesten et halvt døgn. Dette vil medføre at fersk fisk kan nå ut til et langt større marked enn det vi opplever i dag. Markedene i Europa kan nås på en miljømessig bedre måte enn i dag, og Norge kan samtidig bidra til å oppnå kravene i COP21. På denne måten kan fiskeri- og havbruksnæringen i Nordnorge oppnå større grad av verdiøking, samtidig som vi videreutvikler næringen i en bærekraftig retning. Vi tar på en konkret måte tak i det grønne skiftet.

Store organisasjoner, som for eksempel KS i sitt fellesmøte for Nordland, Troms og Finnmark uttalte i april 2015 at tiden er inne for å komme videre i planlegging av jernbane i nord. Ved å starte planleggingen nå legges forholdene til rette for næringsliv og transportbransjen slik som utviklingen forventes de nærmeste 15-20 årene.

Ensidig satsing på vei i nord vil føre til stor økning i godstransporten på E6, spesielt for varer som forutsetter rask transport til markedet.

Samfunnets drivkrefter finner bare løsningene innenfor de transportrutene som eksisterer. Å bygge nye transportruter krever politiske beslutninger. Vi støtter derfor Troms i sin uttalelse om at tiden er moden for å satse på jernbane i nord og der Tromsbanen inngår som en del av Nord-Norgebanen.

Fellesuttalelse fra de politiske partiene

Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Sosialistisk Venstreparti