Uttalelse 5: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene må avvises

9. mars 2016

Fylkestingert i Nordland mars-2016 mener regjeringas forslag til nytt inntektssystem for
kommunene, er et forsøk på å tvinge gjennom endringa av kommunestrukturen i Norge. Dette gjøres til tross for forsikringer fra regjeringa om at endring knyttet til kommunereformen skulle være frivillig.

Inntektssystemet for kommunene må være egna til å sette alle kommunene i stand til å gi sine innbyggere et forsvarlig og likeverdig tjenestetilbud. Det er derfor nødvendig med både
inntektsutjevning og kostnadsutjevning mellom kommunene.

Forslaget fra regjeringa vil derimot undergrave dette og føre til større forskjeller mellom
kommunene. Gjennomgående vil storbyene bli klare vinnere mens det store flertall av
kommuner vil bli tapere. Blir dette gjennomført, vil det også bety generelt svekket offentlige tilbud i mellomstore og mindre kommuner. Det vil gjelde mange kommuner i Nordland.

I forslaget er alle forsikringer om at kommunereformen skulle være basert på frivillighet,
forlatt. Regjeringa bruker sjøl begreper ”frivillig” og ”ufrivillig” små kommuner, og de som
”frivillig” vil beholde sin størrelse, skal straffes økonomisk.

Med premiering av store enheter vil dette ha en effekt for sentralisering av folk og
arbeidsplasser og stå i motsetning til å ta hele landet i bruk. Dette vil også svekke
lokaldemokratiet og tilhørighet.

Fylkestinget i Nordland er åpen for at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen justeringer av kommunegrenser og kommunestrukturen i fylket. Det må i så tilfelle være basert på
frivillighet og ikke trusler om økonomisk straff.

Sign. SV, R, MDG