Fotocredit:

VI MENER NORDLANDSKOMMUNER MÅ STILLE KRAV TIL CRUISENÆRINGEN

29. mars 2019

Cruiseturismen generer økte besøkstall men også økte klimagassutslipp når de driver langs kysten vår. Cruisenæringen er en næring i vekst. Det var forventet 3,24 millioner besøkende i 2018. Dette er økning på 6% fra 2017, ifølge fagansvarlig for cruise i Innovasjon Norge. Tall fra SSB anslo at cruiseturistene ville legge igjen 3 milliarder kroner hos servicenæringen langs kysten. Denne summen må veies opp mot de negative konsekvensene cruisenæringen påfører miljøet. Ett skip forurenser like mye som 7000 biler mens de ligger i havn, og skipene tar opp mye av de beste arealet vi har langs fjorden. Ved å stille strengere krav til cruisenæringen får vi mindre klimagassutslipp og renere luft for innbyggerne å puste inn.

 

De store byene i Norge og verdensarvfjordene er blitt enige om felles miljøkrav som skal stilles til cruisenæringen. Kravene som stilles gjenspeiler hva MDG allerede mener på dette feltet, og MDG Nordland mener det er viktig at også havner i Nordland innfører disse kravene. At miljøkravene er konkrete og universelle er god næringspolitikk fordi det gir like vilkår for cruisene i hele landet.

MDG Nordland mener at:

 • Alle kommuner med cruisehavn i Nordland skal stille seg bak de 14 miljøkravene som flere cruisehavner sørpå, samt Tromsø og Nordkapp sluttet seg til nylig. Det vil si kommuner som eks Svolvær, Narvik, Bodø og Sortland
 • Felles krav til bruk av landstrøm for cruiseskip, for alle norske cruisedestinasjoner, med virkning fra 2023. (endring punkt 2)

 

Miljøkravene og nærmere info står listet her.

 

Her er listen over krav:

 1. Krav til at alle cruiseskip med operasjon i norske fjorder, sårbare områder i norske farvann eller norske cruisehavner må operere i tråd kravene for utslipp av NOX og SOX, slik beskrevet i ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet for verdensarvfjordene, med trolig ikrafttredelse fra 1. mars 2019.
 2. Felles krav til bruk av landstrøm for cruiseskip, for alle norske cruisedestinasjoner, med virkning fra 2025.
 3. Felles krav til utslippsfri drift av cruiseskip, inkludert inn- og utseiling til alle norske cruisedestinasjoner, så snart dette teknisk lar seg gjennomføre. Det tas sike på å tidfeste kravet til utslippsfri drift ved revisjon av erklæringen i 2021.
 4. Fra 2021 prioritere anløpende cruiseskip som kan dokumentere bruk av klima- og miljøtiltak, gjennom dokumentasjon av eksempelvis EEDI og EEOI, ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.
 5. Legge opp til at landstrømanleggene skal ha standardiserte grensesnitt for til- og frakopling, slik at anløpende cruiseskip kan benytte samme type utstyr i alle norske cruisehavner.
 6. Arbeide sammen for en årlig trinnvis økning av statlige farledsgebyrer, for anløpende cruiseskip som ikke tar i bruk landstrøm, i havner der landstrøm er tilgjengelig.
 7. Årlig trinnvis økning av kommunale havneavgifter for anløpende cruiseskip som ikke tar i bruk landstrøm, i havner der landstrøm er tilgjengelig.
 8. Utrede flerbruksmuligheter ved etablering landstrømanlegg for cruiseskip, for å øke utnyttelsesgraden og redusere kostnadene for landstrømanlegg
 9. Utrede mulighetene for å dekke cruiseskipenes oppvarmingsbehov ved kai.
 10. Kreve nullutslippsløsninger i all cruiserelatert busstransport fra og med 2022.
 11. Kreve nullutslippsløsninger i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehold og andre tjenester relatert til cruiseskipets anløp fra og med 2022.
 12. Arbeide for at ny lov kan gi hjemmel for å innføre begrensninger på maksimalt antall cruisepassasjerer per dag, samt maksimalt antall cruiseanløp per dag.
 13. Vurdere om det finnes alternative, og mer egnede, kai arealer til cruisevirksomhet med utgangspunkt i miljø, sikkerhet og passasjervolum.
 14. Arbeide sammen for at Enova i større grad prioriterer midler til maritim næring for å stimulere til raskere utbygging av landstrøm i cruisehavner.